Napi Hírek, 1934. március/2

1934-03-23 [0319]

/A/ § P á r i s, március 23. /Magyar Távira ti. Iroda ./ Eckhardt Ti­bor dr . országgyűlési képviselő ma délután félhat órakor^tartotta meg n A'Dunavidék politikai és gazdasági ujjáépitése" cimü előadását a . Carnegie-alapítvány európai központjának.a párisi Boulevard £>t. Germainen lévő palotájában. Az előadóterem zsúfolásig megtelt a párisi tudományos, politikai, diplomáciai és ujságiróvilág kiválóságaival. A francia poli­tijékusok közül jelen voltak: Pezet képviselő, a külügyi bizottság közép­európai előadója, Baudoin-Bugnet képviselő, a képviselőház közepeurópai csoportjának elnöke, Xavier Vallat,, a képviselőház magyar csoporttá­nak elnöke. Reynald szenátor, a trianoni szerződés volt előadója és meg sokan mások. A párisi magyar követség tisztikara élén^Khuen-Pederváry Sándor eróf párisi magyar követ jelent meg az előadáson. André Tibal," a Carnegie-tanszék tanára, üdvözölte Eckhardt Tibort. - A dunai kérdés nagyfontosságú - mondotta - és a^arneg^ie­glapítvány előadótermébentelőzően is a nemzetközi élet sok kiválósága fejtette ki erről • • t nézeteit. Eckhardt Tibor magyar képviselő már többizben szólott nemzetközi közönséghez és kiválóan nivatott arra, hogy kifejtse nemzetének álláspontját. Eckhardt Tibor rövid francianyelvü , beszédben válaszolt az üdvözlésre: - Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Carnegie­alapitvány köz éppont iában szólalhatok feL annál is inkább, mert az ala­pitváVnyhoz már korábbi kapcsolatok fUzjüek. Amerikában a Carnegie­alap rendezésében tartottam előadássorozatot a középeurópai kérdésről. Az alapitvány célja az, hogy a népek közötti békés együttműködést a közveiien érintkezés és a kölcsönös felvilágosítás eszközeivel szolgálja. Ma este ebben a szellemben óhajtok e kérdéssel foglalkoz­ni és előadásomban igyekezni fogok érvényre juttatni e néne s intézmény­nek a népek összehékülését célzó alaptörekvését. / Itt következik Eckhardt Tibor előadása ..amelvn ek szövegét m ár korá.bbi kiadása inktr-.n isme rtetF üV k. / Az előadást a fényes közönség mindvégig lankadatlan figyelem­mel hallgatta ' 4 és hosszantartó tapssal ünnepelte az előadót. Tibal egyetemi tanár meleg szavakkal köszönte meg a nasyér­dekü el6a dást. - A dunavidéki per ujabb fontos ügydarabja került most a francia közönség.elé - mondotta.-Örömmel kell megállani tanom, hogy a magyar előadó szintén e súlyos kérdés békés megoldását javasolja es a népek közötti együttműködés és kibékülés elvét "hirdeti. To/L § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Káliay Miklós íöid­mivelésügyi miniszter pénteken 21 órakor a Nemzeti Kaszinó külön­termében vacsorát adott Nákoniecznikow-T. Klukowski Brrniszláv lengyel fbldmivelésügyi miniszter tiszte letérő. A vacsorán résztvett ,Kánya Kálmán külügyminiszter, ImHdy •"éla pénzügyminiszter, Rosó Ádám. ^'lengyel föld mi valós ügyi minisztarizm osztályfőnöke, Lapkowsky Szaniszló lengyel követ* Niekl llfréd •:' rendkivüli követ es meghatalmazott miniszter, Bessanyey Zénó, a kép­viselőház alolnöka, groí Somssinhtl , grof Hoyos Miksa-, Schandl Károly, gróf Myczialski Kázmér követségi attasé, báró Kórsak Raymund sajtóéiőado, a minisztériumok gazdaságpolitikai ügyosztályainak veze­tni ós a mezőgazdasági érdekeltségek képviselői, , ^ , ,u

Next

/
Oldalképek
Tartalom