Napi Hírek, 1934. február/1

1934-02-11 [0316]

T . , ' J s $ Nagybányai vitéz Horthy Miklósné nyomorenyhitő akciójára február 9.-én és 10.-en a következő adományok érkeztek: „ Országos Magyar Ipari jelzálogintézet H.!t. 80 pengő,-" Magyar Pharma gyógyáru R.U, Nemzetközi Fém- és Vaskereskedelmi R.t\, dr. Fürst Jenő ügyvéd, Schi 11 inger Bála, dr. Schiller Oltó főtitkár, dr.' Mol­nár Sz. Dezső, dr. Buchbock Gusztáv, Fiala-Dőry Ottó főszerkesztő 20-20 pengő, Winkler Béla, Sárai Jenő, Szeiler Ferenc, Farkas Ferenc, dr. Gombos Gyula, iíischer Sándor 10-10 pengő, dr. Schmidl Lajos, dr. Szenthe Lajos, dr. Faragó Fái; Geltch Vilmos, dr. iientusz László, dr. Mezei Sándor. Fi­scher J.K., dr. Sándorné, dr. Róna Gyula, Németh Károly Géza, özvegy Erb Nándorné 5-5 pengő, N. N., dr. Ragats János. dr. Szerelemhegyi Ervin. dr. Bogdán jirno 3-3 pengő. Neubnrger Bódog, Fejér Lajos, református egyház Zengővárkony, református egyház Keszthely, Ordögh Sándor. Földváry J. Fe­renc, dr. Meer Leó, Meczler Adolf. Egerszalóki Czigler Béla, dr. Fischhof Ernő} Schwartz Zsigmond, Berund László, dr. Farnos Ilona, Nirsch Károly sertesbizományos 2-2 pengő, dr. Végh, dr. Sebők Lajos, özvegy Schwartz Mórné, Göldschmied Adolf, Izsák Gyula, Schmidl Sándor, Spiegel Miksa, Masirevich György, Dőrre Endre, dr. Felér Sándor, Fejár Gyula, özvegy Schaffhausor Jononé, Schmied Antalné, Szabó Arminné, Wanhe Gusztáv, dr. Bodnár Béla l-l pengő, Gábori palika, dr. Forró Lajos. Forró Lázár. dr. Schnier György, Sándor árnold 50-50 fillér, N. N. 30 fillér, Villani Frigyes báró rendkivüli követ és meghatalmazott mi­niszter 150 pengő, Gergely Vilmos, dr. Görgey István 100-1Ö0 pengő, Prexl Malvin 25 pengő. Nádos Sándor. Monde Gyula, Takáts Üdön és neio együtt, Gerlóczy Eridrené, dr. Moor Artúr ügyvéd 20-20 pengő, Rónai Miklós 15 pen­f ő, dr. Fekete Sándor egyetemi magántanár, Friedmann Artúr, dr. Bálás Elük, angold Béla, Sauerteig János, Mengl Perencji Schlager Andor, dr. Dusárdy István, dr. Fodor Oszkár főigazgató, Szabó Károly 10-10 pengő, Barna Péter 9 pengő, ozegvár község előljárő-ága 5.40 pengő, Gémes Elaner, Erdős Ala­dár, dr. Orentsák Lajos, Geloncsérmiksa, Ernst Béla, Hutáéra Guido. NURP­baum Ágnes, Rud Sack-eke árusitó R.t., Mikuska Géza, Turányi Gézánó ör­^Sy *}eie 5-5 pengő, dr. Barát Béla, Freimann és Társa, Eperiessy Gy, Scnmid Oszitár, Drexler Rezső 3-3 pengő, dr. luiskley Károly, Münster Miksa. Neuhauss Emil, Hajba Vilma, Földes Jenő, dr. Schmidl Dávid, Sárkány Fe­renc Sárkány vegyit érmék Vállalat 2-2 pengő, Nagy János 1.50 -aengő, Nagy­Károly, Ekker Lipót Schwartz Gyula, dr. Mészöly Jenő 11 pengő", Silmann Béla oü fillér. /MTI/ Vá/Vá • i • • ...§ K alocsa, február 11. Bakos Évát, Bakos L.ám kalo­csai királyi torvényszéki elnök lányát szombaton délben vezette oltárhoz dr. Mócsy István, Kalocsa város helyettes polgármestere a kalocsai főszékes­egyhazban. Az esketési szertartást dr. Horváth Győző püspök, nagyprépost végezte-fényes segédlettel. Az uj házaspárnak XI. Pius pápa: Pacelli hi­bornok, államtitkár utján áldását küldte, amelynek latin szövegét és ma­gyar torait ásat dr. Ijias József érseki sv-ertartó olvasott fel a nagytemp­lomot zsúfoltságig megtölte közönség előtt. pm} 16/vá — , , , § D o m b ó v á r , február 11. Medinánál megkezdték a bló medrének szabályozását. Négy községből többszáz kubikus kapott most , földmunkát, akiket előreláthatólag a nyár derekáig foglalkoztatnak. /láTl/ Vá/Vá rr § P á r i s , február 11, /Havas./ A ^ayrime-i vizsgálóbíró Bonnaure képviselő ellen elővezetési parancsot bocsátott ki, mert a St aviszki-ügyben folytatott vizsgálat során rendkivül terhelő irásos bizonyítékok merültek fel ' képviselő ellen. /MTI/ To/T* -:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom