Napi Hírek, 1934. január/1

1934-01-01 [0314]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Budapesten székelő diplomáciai testület szerencs©kivanatainak kifejezésre juttatása, végett Újesztendő napján délben a szokásos fényes külsőségek között jelent meg a kormányzó ur'Őfőméltósága előtt, M Angelo Rótta apostoli nuncius A következő üdvözlő beszel et mondót te' vpw*y Paicltóságu fornj syrr^A'J i soyyzsao Az uj esztendő eljövetele örvendetes alkalmat szolgáltat * a diplomáciai testület tagjainak arra, hogy áz általunk Főméit óságodnál kéaviselt uralkodók és államfők nevébe* , valamint a saját' részu£kröl is, a legőszintébb jókívánságokat fejezzék ki Főméitóságodnak. t Ez ez ev nem épen örömteljes körűim nyek j egy ében , kezdő­dik, hiszen az a bonyolult válság, amely oly régóta nehezedik az egész világra, mondhatni, súlyosbodott, A lelkek tanácstalanul állnak, szembe^ ezzel a válsággal, amelyről nem tudják, mit hoz még a jövőben. Ha tekintetbe vesszük azt a sok es lelkes erőfeszítést, amely a válság leküzdésére történtr s amely csak kevéssé biztató eredmé­nyekkel járt, kénytelenek vagyunk feltenni azt a kérdést, hogy vájjon ab­ban a keserves munkában, amellyel a megoldást keresték, nem szorultak-e túlságosan háttérbe a magasabbrendü elvek s nem jutottak-e szinte kizáró­lagos jelentőséghez a tisztán gazdasági és politikai meggondolások. Mert ha a mai válságot alaposan szemügyre vesszük^, s ugy eredetét,mini elterje­dését vizsgáljuk, rájöhetünk arra, hogy gyökerei a lelkivilág, az erkölcs talajába is melyen belenyúlnak. Kívánatos volna, hogy azok, akik a nemzete^, vezetésének súlyos felelősségét viselik, isten segítségével, céltudatos es erélyes mun­kájukkal végre megvalósíthassák a néaek közötti jó egyetértést, amely nél­külözhetetlen feltétele a közös boldogulásnak és anná^k,hogy eljöjjön az / igazi kéke, amelyre mindenki vágyik s amely a jóakaratú embereknek megígér­tetett. Ugyanakkor azonban lélekemelő látvány számunkra az, hogy a magyar nemzet, amelyet pedig oly kanónyen sújtanak a gazdasági nehézségek, Jóméit óságodnak és kormányának bölcs és szilárd vezetése mellett a nyuga­lomnak és az erős kitartásnak oly p Idáját adja, hogy rendithetetlen biza­lommal nézhet a jövő elé. Meleg szívvel kívánjuk, hogy a'nemes magyar nemzetre boldogságot es virágzást hozó jövendő mosolyogjon* Amikor ezeket a iókivánatamkat ,kif evezésre juttatom^ egyben őszinte'szívből kívánunk mindannyian Főméitósagocnek is szerencsét és boldogságot. Horthy Miklós kormányzó az üdvözlésié a következőképen válaszol t: Apostoli Nuncius Ur! Nagyon köszönöm azokat a szeretetreméltó szavakat, me­> lyékkel Nagyméltóságod a Budapesten akkreditált diplomáciai testület ujávi •tókivánatait tolmácsolni szíves volt fe amelytet a hazám iránti barátság szellembe hatott át. <*5> Különös öröm volt számomra azokat az elismerő szavakat hallani, arelyekkol Nagyméltóságod azokra az erőfeszitésekre utalt, ame­lyeket Ma^'srország évek óta tesz jövő fejlődésének biztosítására. Joggal irta Nagyméltóságod a mos t elmúlt év mérlegének tehcroldalára azt a válságot, amely mindenütt oly súlyosan érezhető és amely nemcsak gazdasági és politikai jelleggel bír, hanem méginkább mély lelki, erkölcsi jelentőséggel is. Talán mondanom sem kell, hogy a magyar királyi # kormány ennek a kérdésnek állandóan a legel nkebb ngy elmet szenteli. Attól a meg­győződéstől vezérelve, hogy az' újjáépítés munkája csak a béke és nyugalom légkörében vezethet eredményre, ezt pedig a népek kölcsönös bizalma es , együttműködése teremti meg,, a magyar királyi kormány a jövőben JS egyik l legfontosabb feladatának fogja tekinteti azt, hogy tőle telhetőéin szoro- 1 sabbra vonja a jó egyet értésnek azokat a kötelékeit, a^melyek Magyar orszá- I got az idegen hatalmakhoz fűzik ás reméli, hogy ez irányban való fáradozá­sai támogatásra fognak találni az emelkedett gondolkodású államférfiaknál., akik, akar népszerűségük veszélyeztetése árán is. segítségért; lesznek abban, bogy egy őszinte, mindenkire nézve előnyös együttműködés lehetővé valjek. z/vá /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom