Napi Hírek, 1933. november/1

1933-11-01 [0310]

o-o § P é c s, november 1. A testvér török nemzet függet­lensége kivívásának tízéves jubileuma alkalmából a Turáni Társaság fel­kérésere szilasi Pázmány Zoltán dr., egyetemi nyilvános rendes tanár, az Erzsébet tudományegyetm Rector M a;nificusa, az egyetem aulájában "Törökorczág újjászületése 51 címmel előadást tártott• Az előadó ismer­tette a t teokratikus szultán-kai ifátusi ozmánr birodalom rom­jaiból uj életre keltett modern Törökországnak az elmúlt tíz év alatt a kül- és belpolitika, közjog, magánjog ? közigazgatás, büntetőjog, bí­ráskodás } ipar és kereskedelem, városépítészet, földmivelés, állat­tenyésztés, pénzügy, egészségügy, szárazföldi, tengeri és légi hadügy t erén ^ kivívott sikereit, amelyek elsősorban a török birodalom lángel­me jü^és hősies reformátorának, Ghazi Musztafa ívemal pasának és kormányá­nak érdemei. A békediktátum előtt meg nem hajló, szabadságáért évekig elszántsággal harcoló, megújhodott rokonnép hatalmas lendülettel v etette át magát a középkortól a legújabb korba. Elért haladásához mindai magyar csak szerencsét kívánhat, s e rohamos fejlődést a leg­nagyobb örömmel üdvözölheti. . Az. előadást a nagyszámú előkelő hallgatóság nagy tetszéssel fogadta é/MTI/ ví7vi § A Magyar Kivá ndorlólat és Vissza vándor lókat Védő Iroda közli: Detroitban ez év július 3.-án meghalt Agárdy Ferenc cipész. A hagyatékában érdekelt Agáray László állítólag Magyarország területén lakik. Az iroda felkéri mindazokat, akik Agárdy László isartózkodási helyéről felvilágosítást tudnak adni, közöljék adataikat a Magyar. Ki­vándorlóié t ás Visszavá ndorlokat Védő Irodával /Budapest, VIII. íiumei­ut ,. 4, szám/. /MTI/ Vi/Vi " . . §, R ó m > r-' ?$Y om í 0 , r lf/Stcfani/ A Olaszországba érkezett szovjetorosz toiigerészaltiszt ok tisztolctéro a nápolyi Augustcum-szin^ házban látványos előadást rondóztok. Az előadáson PotcmkiS római szov­jet nagykövet is megjelent ./MTI/ Ba/Ba §.Brindisi, november l./Stcfani/ Az olasz haditongo­reszet , ' , második hr. jóra ja és hatodik hadosztálya a genovai herceg parancsnoksága alatt lehorgonyzott Brindisi kikötőjé­ben, hogy resztvegyon a tcngcrészomlékmü lqleplozésén, „ (november í-vén a király jelenlétéből/MTI/ Ba/Ba A^Z^t^jt) 7 -o- } S z ó fi a, november 1./Bolgár Távirati Iroda/ A bolgár" kulturális újjászületés vezéralakjainak emlékét nagy fénnyel ünnepel-" ték meg ma Szófiában* A különböző iskolák körülbelül tizenötezer tanu­lója zeneszó mellett elvonult a kormány tagjai és az ország tanügyi előkelőségei előtt. Az utvonalakon hatalmas lelkos tömeg állt sorfalat./MTI/ Ba/Ba -e- ^VLCÜ JAnkar a , november 1. /Török Távirati Iroda/ Anka­rában )megnyílt a nemzetgyűlés .harmadik ülésszaka. Az ülésszakot Kemal pasa beszéde vezette Be#/MTI/ Ba/Ba - — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom