Napi Hírek, 1933. október/2

1933-10-20 [0309]

, § Vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomorenyhitő mozgalmára ökt&ber 19.-én a következő adományok érkeztek be: A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületében tömörült budapesti pénzintézetek 5000jeonao. Chorin Ferenc, a Salgótarjáni Köszénbánya rt. elnökvezórigazgató^, 2000 pengő, grof Károlyi Gyula 1000 pengő, Almásy László, a képviselőház elnöke. 500 pengő, Götzl Lipót w SidoF vegyi termékek gyára rt. 200 pengő, dr. Lamrért Géza és Augenfeld J. Leó 10-10 Pengő. Természetbeni adományokat adtak: Fleissig Sándorné 250 m. flanel, Róth Margit 1 drb. Heioinger-kályha. L/L ——•——— §Dombóvár, október 20. A szentegáti uradalom kertészeté­ben az enyhe őszi idő következtében az eperágyak teljes virágzásban vannak, sót nagyszerűen kifejlett ananászeper is piroslik a levelek kö­zött épen ugy,. mint a nyári érés idején. A látványosságnak igen sok bámulója van./MTI./.. § S za r v a s, október 20. Batta Mihály huszonhatéves szarvrsi béres Farkas Mihály földbirtokosnál szolgált. A napokban a g azdaságban elveszett egy ekevas s azt a-béresen követelték. Emiatt atta kihály annyira elkeseredett, hogy kiment a tanyaudvarra és egy enerfára felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt ./MTI./ L/L r Berlin, október 20. /Conti/ Az a hivatalos német közlemény, amelyet tegnap Genfben Németországnak a Népszövetségből való kilépéséről közzétettek, . minden kétséget kizáróan végetvetett az elmúlt napokban a külföldön terjesztett különböző híresz­teléseknek, hogy ^N érne tors záe- oábozo magatartást tanusit. A genfi szövetségből való kilégés logikus és szükségszerű összefüggés­ben áll a leszerelési ertej£es&*et, elhagyásával, mely utóbbinak csődje végérvényesen kiderült. A leszerelési értekezlet, na alakilag önálló is, valójában mégis csak egjrik szerve a Népszövetségiek, amelynek,az a rendeltetést . hogy a Népszövetség egyik legfontosabb feladatát, a világ­nak a ve rser>°-es szerű fegyverkezés tói es a jövő háború rémétől való megszabadítását végrehajtsa. Azok a tapasztalatok, amelye­ket Kémetország hosszú éveken át tartó türelmes várakozása köz "ben . a különböző értekezleteken szerzett, azt bizonyítják, hogy a^Genfban követett módszereket elhibázták s hogy az ottani berendezkedés terméket­lenségre van kárhoztatva. Amikor hét évvel ezelőtt Stresemann kormánya be akart lép­ni a Népszövetségbe, a német népszövetségi politika mindjárt csalódással kezdődött: Németország felvételét nem tudták elintézni az erre a célra • 1926 márciusában egybehívott rendkívüli közgyűlésen, mert különböző or­szágok rosszindulatú áskálódásai kezdettől fogva csökkenteni akartak Németország állandó tanács tagságának jelentősegét. Amikor azután 1926 őszén végül mégis elintézték ílémet ország belépését, csakhamar kiderült, hogy Németországot Csak alakilag, de a valóságban nem ismerték el egyen­jogú nagyhatalomnak. A leszerelés kérdése, amelynek megoldását más or­szágok ismételten húzni - halasztani kísérelték, már akkor Németország, genfi közreműködésének próbaköve volt; minél tovább tartott wemetorszar­nak változó ürügyekkel való jogfosztása, annál ^kább csak idő kérdése lett,, hogy Németország lemond tagságáról^ • •.• amelyhez egészen más reményeket fűzött. /Vége következik./ ORSZAGOS LEVÉLTÁR ^ 1 K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom