Napi Hírek, 1933. május/2

1933-05-16 [0299]

§ Krúdy Gyula lelkiüdvéért az engesztelő szentmisét május 18-án, csütörtökön célelőtt 11 órakor mutatják be a Szervita-téri templom­ba*^ Ta/Sz rr § G e n f. május 16. /Havas/ Palmade volt francia költség­vetésügyi miniszter aki Franciaországot a leszerelési értekezlet kiadás­ügyi bizottságában képviselni fogi^i Genfbe érkezett. A bizottság hétfőn megkezdi a francia jelentés vitáját. /l-ZPI/ Ba/Ta/Sz rr , § P á r i s, május 16./Havas/ Torres>a külügyi bizottság előadója volt a francia-orosz támadást kizáró szerződés képviselőházi vi­tájának első szónoka. T orre s k ijelentette, hogy itt nagyjelentőségű diplo­máciai lépésről van szó, amely biztosit ja a mostani nehéz politikai kérdé­sekben Franciaország és Szovjotoroszország szükségszerű együttműködését, Torres ezután megjegyezte, hogy a szerződésről szóló jelentést a külügyi bizottság egyhangúlag elfogadta. Ez ellen egy ellenzéki képviselő tiltako­zást jelentett be ,mort szerinte a bizottság elé esak szóbeli jelentést terjesztettek. Torres folytatva beszédét, ramut-tott ^ira,hogy a román­orosz megnemtámadási szerződés megkötését ügyen clh-Iasztottak»de Lengyel­ország mar megtett a a szüksígos lépéseket az augusztusban aláirt orosz­lengyel tánudast kizáró szerződés jóváhagyásé érdekében, A francia-orosz szerződés, amely a párisi és genfá szerzoaésok tiszteletben t-.rtásának hang súlyozásával a oéke fcintartásáfc célozza, ':izár minden támadó fellépést, semmissé teszi a re j..iioi szerződésnek a jelen szerződéssel ellentétben álló záradékait, eltilt minden gazdasági zárlatot és végül .kötelezi a szor­sődő feleket, hogy egymás belső ügyeibe nem szolra-.k bele. Ezenkívül a szer­ződésben mirá'.ét fél ícötelezettséget vállal, hogy tartózkodik a másik ál­lamban ur-lkodó kcmá.'^rcndszer cll en iráryuló propagandától, ^cszéde végén Torres igyekazett ucgcaf olri azt az ánlitást ,hoev a szerződés nehézségeket.. ­fog támasztani ?r ...ciaország és szövetségesei között. Franciaország nem gyakorol senmiféie . ycmást som Romániára, sem'Lengyelországra, ^ongyolor­szág nagy megelégedéssel fogadta a szerződé st»/l.ffl/ Ba/Ta/Sz rr § P á r i s, május 16. /Havas/ A minisztertanács elhatároz­ta, hogy a kormány pénteken felel meg a képviselőháznak a világgazdasági értekezletről szóló vitájára, va.amint azokra a kérdésekre, anelyeket a kormány ált_lános politikája ügyében hozzá intéztek. A minisztertanácson' e-ZenkivUl Pc.ul-Boncour külügyminiszter beszámolt a nemzetközi helyzetről. /MTI/ Ba/Sz . , , .§ B u k a r e s t, május 16. /Magyar Távirati Iroda/ A földmivelesögyi minisztérium szőlészeti felügyelose'généJfc Léner György az általa kezelt hivatalos •'. pénzből 650,000 leit elsikkasztott és saját céljaira forditotta. Az ügyészség a tisztviselőt őrizetbe vette. Ta/Sz -.­& M i B u k. a rest,május 16. /Magyar Távirati Iroda/ A Ouza professzor elnöklete aiatt allé keresztény fajvédő liga országos ragygyüé­lést hívott ö:sze Jassyba .. A hatóságok közölték a liga vezetoségévelTnokv a nagygyűlés megtartását nem engedélyezik. . Ta/SZ ORSZÁGOS LEVÍÍLTÁB Kszekció G . . . „ J Btt | a re s t. május 16. /Magyar Távirati Iroda/ A ki raly június 3-lka és 5-ike között a Bánsásba- és Olteania tartományba utazik és meglátogatja Herkules fürdőt. Oravicát és Turnu Sever int. Június 5-én részt vész a Jugoszláviát Romániával összekötő hid alapkőletételénél V is Ciganesti községben, AZ ün epéiyre Sándor szerb király as bejelentette érkezését a jugoszláv normány jelentősebb tagjaival együtt. Ta/Sz — • •

Next

/
Oldalképek
Tartalom