Napi Hírek, 1933. május/2

1933-05-22 [0299]

§ Egyik napilap Krúdy Gyula temetésérő 1 szóló cikkében azt irta, hogy a kultusz kormány a kiváló iró temetésén nem képviseltette magát. Mint illetékes helyről közlik, ez az állitás téves, mert a kiváló iró :emetésén a vallás- és közoktatásügyi minisztérium dr, Mariay Ödön miniszteri tanácsos, az irodalmi ügyek előadója személyeben képvisel­tette macát. Illetékes részről e téves köz lemennél kapcsolatban megjegy­zik, hogy az utóbbi időben többször épen ®z fordult elő, hogy a vallás^ és közoktatásügyi minisztérium nyilvános ünnepségeken hivatalosan képvisel­tette mását és erről a tényről a lapok túlnyomó nagy része nem emlékezett meg. Igy'példáiul Gárdonyi Géza szobrának leleplezésén a vallás - és köz­oktatásügyi miniszter képviseletében szintén dr. Mariay Ödön riniszteri tanácsos jelent meg, az ünnepélyen beszédet is mondott, anelyi "tényroS- a na ni lap ok jelentékeny része egya Italán semmit sem közölt. /MTI/ Vá/Vá o-o § 0 s 1 ó , május 22, /Norvég Távirati Iroda/ A miniszter­tanács elhatározta, hogv s világgazdasági értekezletre Mowinckel minisz­terelnök és külügymiriszter elnöklesével a következő megbizottakat küldi ki: Benjámin Vogt londoni norvég követ /alelnök/, Rolf Andword a külügy­iái isztérium népszövetségi osztályának vez tője, Thomas Fcarnley ismeri norvég hajózásTvá llalkÖzó, Gunnar Jahn, a központi statisztikai hivatal igaz.|atója és N. Rygg, a Norvég Nemsxti Bank kormányzója. /MTI/ o-o §0 sió. május 22, /Norvég Távirati Iroda/ A király­Roosevelt elnökhöz intézett kábel távi rátában Kijelenti, hogy a norvég kor­mány teljes mértékben csatlakozik ahhoz a szózathoz, amelyet az elnök a világ népeihez intézett. /MTI/ Tó/Vt § Halálozás. Paél József ny. rákospalotai közigazgatási ta­nácsnok 66 éves korában elhunyt. A város által felajánlott díszsírhelyen temették el nagy részvét mellett. Tó/Vá § E ó t , május 22. Tóth István fóti kertász egy magas fá n az ágakat fűrészelte. Munka közben oly szerencsétlenül esett le, nogy azonnal DEghalt. /SITI/ Vá/Vá § Országzászl ó-avatás ok. Lengyeltóti nagyközség vasárnap dél­után avatta fel országzászlóját. Az avatáson megjelent Bomogyvárjjcgye kép­viseletében báró 'Veissenbach Iván főjegyző, a járás részér őldr .Begedy Pé­ter főszolgabíró gróf Pejacsevich Miki földbirtokos, vitéz Bártfay Alfréd ny . ezredes, a környék csesz uri társadalma, valamint a járass népe szokat­lan nagy tömegben. Az avatóbeszédet dr. Cséry Géza ügyvéd, a hely i bizott­ság igaz a tó ja mondotta, aki egyben az Ercklyés Országzászló Nagy bizottságá­nak üdvözletét if tolmácsolta.. -Futó Dezső plébános hazafias beszéde után le­venték szavalatai és énekszámok fejezték be az avatóünnopséget. Heves nagyközség, a varangyé legősibb települési helye mint­egy hatezer főnyi közönsés jelenlétében avatta fel Országzászló ját. Mars í László fő-oktató, Bucskó János esperes, Engcl E m il fő^jegyzo bőszédci, val a­mint a Hevesi Dalkör és a Tűzoltó-Dalárda énekszámai igaz megszólaltató! vol­tak a község hazafias érzésének. Az Ercklyés Országzászló Nagybizot tsagát zetelaki Sebestyén Andor kópvi saÜÖ nagy hatást keit-ve beszédével, AZ Ünnep­ségen megjelentek vitéz Tömösváry János főszoljebirO, Mqhr gaz a .őrnagy, já-. rási testnevelési vezető és a járás egész intelligenciája. Délután a Komlói Dalkor már ismert művészi f öldmivesegyüttcsc tartott hangversenyt. /Mii/, Vá/Vá ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom