Napi Hírek, 1933. május/1

1933-05-13 [0298]

/L/ § L o n d o n , május 13. /Magyar Távirati Iroda./ A newyorki lapok washingtoni levelezői egybehangzóan jelentik, hogy Roosevelt el­nök valószínűleg felszólítja a törvényhozást, hogy a leszerelési érte­kezlet meghiúsulása esetére a közmunkák programmjába vegyen fel költség­előirányzatot repülőgépek építésére. To/To /B/ § L o D d o n . május 13. /Magyar Távirati Iroda./ A Daily Tele ­graph diplomáciai levelezője szerint a szervezőbizottság tegnapi ülé­sén a következő fontosabb fen tartásokat javasolták az egyes hatalmak: Japán a vámfegyverszünet elfogadását a parlament és a császár hozzá­járulásától akarta függ-ővé tenni, Franciaországa penzfelhigitasi eshe­tőségekkel szemben óhajtott fentartásokkal élni, amit az olasz megbí­zott is támogatott, végül Németország különleges gazdasági helyzete ál­tal követelt szükségintézkedésekhez való jogát akarta fen tartani. Nor­man Davis a leghatározottabban ellenezte a vámfegyverszüneti jayaslat szövegének módosítását s ezért hosszú vita után abban állapodtak meg, hogy á fon tartásokat .nem veszik fel a szövegbe, hanem az ahhoz csatolt jegyzőkönyvbon emiitik mog azokat. To/To 111 § L o n d o n , május 13. /ifegyar Távirati Iroda./ A Central News tien&sini jelentése szerint a Peking és JchoIvaros közti ország­úton tombol az uj hadjárat leghevesebb csatája. A japán haderők széles arcvonalon megkezdték a támadást tüzérségi pergottiz, legibombázás es tankok védelme alatt. To/To § L ondonbol -'elöntik: Az angol rádió nemzeti aro­másáról magyar tárgyú enés szinmüvcE adtak le. A "Kastély c heg: ékben" • cim':. 1 regényes s inmü írója Denis Freenaa, zenéjét Mark Lubbock szerezte. A darab a aagyarországi vörös forradalom idejében játszik, hősnője egy a bolsevista terror elől menekülő magyar hölgy, akit egy lovagias angol ezer veszély közül' kiszabadít. A darab drámai Helyzetei és hatásos ze­néié különösen tetszettek az angol közönségnek. /MTI/ Vi/n | L o n d o n b ó 1 Jelentik: A szovjet kormány Viatcaban az TJr:.l környékén uj "Istenellenes egyetom"-et nyitoct, ahol 400 váloga­tott hallgatót államköltségen vallásellenes izgatókká képeznek ki*/MTI/ Vi/Vi J §Londonból jelentik A Trivctt-főle bélyeg­gyűjteményért , amely kizárólag Jamaica-bélyegekből állott, egy londoni árverésen 1230 fontot fizott el. yfcl/ ViA/i ' § A budapest-gyöngyös-cger-lillafüred-miskolci autóbuszjárat hétfőtől május 15.-től kezdve ismét naponta 7 órakor indul az Oktogon-térrő: Visszaérkezés este./MTl/ Vi/Vi § A Horánszkv-utcai községi f őreáliskolának 1903-ban'érett_ sésize tt növendékei felkérik régi osztálytársaikat, hogy a május 29.-én a városligeti GrUndol-féle vendéglőben rendezendő harmincéves iskolai ta­lálkozón minél nagyobb számban jelenjenek meg este nyolc órakor. /MTT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom