Napi Hírek, 1933. március/2

1933-03-16 [0295]

, „! ?.. u . k A r , e ? í í március 16. /Magyar Távirati Iroda./ Á negye­dik balkánkozi értekezlet tanácsa holnap tart ülést Pop-Csicsó István,' román képviselőházi elnök elnöklete alatt. Az ülésre megbízottakat kül­dött Albánia, Bulgária, Görögország, Törökország és Jugoszlávia. A ta­nács megállapit ja a negyedik értekezlet napirendjét, maid a harmadik ér­tekezleten hozott határozatok alkalmazását és eredményét; beszélik meg. Románia azt javasolja • • , hogy a legközelebb Belgrádban megtartandó balkánközi értekezleten a Bal kanállamok szoros együttműködését vitassák meg. To?To -:­/G/ § B u k a r c s t , március 16. /Magyar Távirati Iroda./ A tsch Skoda-müvek bukaresti vezérképviselőjének lakásán tegnap házkutatást tar­tottak. A házkutatás egyes lapok híradása szerint szoros összefüggésben állt a szabadclvüpárt interpellációjával, melyben burkoltan az a vád hang­zott cl, hogy a hadügyminisztérium részéről történt megrendelések magáno­sok anyagi erdekeit szolgálták. A katona ügyészség na nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti , hogy a házkutatás oka adóeltitkolás volt, s tekintve, hogv Bukarestben ostromállapot van, a házkutatás csak a katonai ü^és ^jelenlétében történhetett meg. § L o n á o n b 6 1 jelentik: Káliéi Otani. a japán teakirály, kilencvenév°s korában me -.•halt kamakurai pompás -oalotájában. Földhözragadt szegény családból származott, s negy szorgalmával és szerencsés vállalko­zásokéi a távoli kelet egyik legljat elmés abb teacégtulajdono s? lett, melynek üzletköréhez több óriási teaültetvény és egész hajóraj tarto­zó tt, ízenkiv ül Japán egyik legnagyobb biztosit óv áílala tának elnöke VCylt . /MTI. / §Londonból ( jelentik: A Kubiki Ír gyekben /Japán .Niigata kerület/ rozsaszin hó esett. A rejtélyes tünemény okát a környék tudósai mindeddig haszta lanul kutattak. /MTI,./ L/L . § Londonból jelentik: Santo Antonio ÖG Zaireben /Portugál Nyugataírika/ meghalt a világ legöregebb királya, II. Don Joana, ki a Mussorongc ben szülött törzs felett uralkodott és életkora állitó­W 162 év volt ./MTI./ Hon donb ól jelentik: ^z egyesült liánok fogorvo­sait .a bankválság következtében előidézett aranyhiány különböző arany­pótló szerek te sz nála tára kényszerit i. így ujabban arany helyett divat­ba jött a .palládium használata e. mesterséges oronák és müszájpadlások­haz./MTI./ .j/L —————————— § L o n donb el jelentik: A hollywoodi filmmüt érmek a film­szövetség hivatalos kimutatása .szerint üzleti reklámcélokra évenként 81.000 filmet készitcnek./líTI L ; L

Next

/
Oldalképek
Tartalom