Napi Hírek, 1933. február/2

1933-02-18 [0293]

§ Vitéz nagylányai Horthy Miklós né nyomorenyhitő mozgalmára február 17.-én a következő adományok érkeztek be: Nemzeti Egység Pártjának országgyűlési képviselői 14-00 pengő, az Országos Földbirtokrendez6 Biróság bírái: dr . Borcsök Andor másod­elnök, dr. Eüzesséry Tibor tanácselnök, dr. Kat tvasovszky Miklós tanácselnök, dr. Bánrévy József, Thoroczkay Gyula, dr. Sebestyén Ödön, dr. kemény István, dr. Bozóky ; Mátyás, őr. Barabássy István, ói'. Bohuniczky Jené OEB állandó birák, „ i dr. Simon­fa y 2mil törvényszéki tanácselnök, Már ton Imre törvényszéki tanács­elnök, dr. Vörös Imre Ítélőtáblai biró, dr. Petrogalli Lajos közigazga­tási bíró, liordossy Lajos Ítélőtábláéi biró, dr. rainiss Leó Ítélőtáblai biro, Jakc Pál törvényszéki tanácselnök, dr. Bolemann Géza Ítélőtáblai biro, dr. Vekey ivároly Ítélőtáblai biró, Szemkovits La jos, Ítélőtáblai biro, dr. Najdu György járé sbirosagi alelnök, dr. Molnár, 'rnád törvény­széki biro, Láng Gyula törvényszéki biro, őr. Baloch Béla járó sbir^, dr. Várady Gábor törvényszéki biró, dr. vitéz Selyeby Béla törvény­széki biró, d: . Mács Miklós járá sbiró együttesen 604 pengő 24 fillér, iw.kir. Vámszaki Tisztviselők Otthona és Zenekara £10 penrő, Név­telen adakozó, Láng Gusztáv 100-100 pengő, Krieber Frigyes 10 pengrő, hajdúszoboszlói rendőrkapitányság 5 pengő 20 fillér, Mező­per enyi polgári leányiskola ifj.vöröekereszt csoportja, özvegy Clauser Vitályosné 5-5 pengő, Reighner Benedek, N.N. 3-3 uengő. Lukáts Antal 1 pengő 50 fillér,,özvegy lóhrer Lajosié, Eüzáíc Rezső l-l pengő. Dr. Boer goston ny. köv. titkár szegény ey enne ke x és ezeken kc-esztül szűkölködő családok fel segélye zéss re gyűjtést rendez ott, amely­nek eredménye: 12 mm. liszt, 19 mm, burgonya, 6 min. bab, 10 mm. fa, 7Jeg. szalonna, 62 drb. ing, 50 drb. ruha, 9 drb. télikabát, 34 pár ci­amelyeket 216 gyermkek között Nyirmadán osztottak szét. . :: Be r 1 i n . február 18. /Magyar Távirati Iroda/_A kis­antant uj egyezménye a német sajtót mind élénkebben foglalkoztatja. A legtöbb lap közli a külföldi sajtónál", igy a magyar lapoknak véleményét is* A . . . <-v Berliner Tage­blatt a következőket ' "ii/r-*o' IMegszokott módon nyitvahagy ták harmadik államok belépésének lehetőségét, ami felhívás keringere Becs és Budapest felé. Ha ez a fel­hívás sikerrel járna, megvolna a dunai szövetség francba vezérlet alatt. Bécs és Budapest• kosara mutatja, hogy ez a régi terv most sem kecseg­tet kilátásokkal. A kisantantot lehetséges volt szorosabbra összeková­csolni, kiegészítése dunai szövetséggé azonban maradt mi volt: puszta terv. i . A Tag újra vezércikkben foglalkozik a . ;.,.,t-. 1lA .. kis antant-egyezménnyel és rámutat r e a továbbra is fennálló nagy gazdasági es politikai ^ellentétekre, óriási belső nehézségekre - és a nemzetiségek nagy számára a kisantant államainak kebelén > oelUl, A Jar szerint a szorosabb összefogás főoka a három állam revíziós féielme és a kisantant népszövetségi tanácsi tagságának megóvása. A berliner Lokalanzeiger ugyancsak vezető helyen foglalkozik az egyezménnyel és ezt írja: A mi szempontunkig ^z uj délkeleti szövetség^kitségtelenül ujabb lépés azon az utón, amelyen 1 haladva Benes évek óta meg akarja valósítani a dunai szövetség létrehozására irányuló terveit, Az^ Ausztriára, különösen pedig a Magyarországra gyakorolt nyomás fokozódni fogó $dunai- állam ok/Csakhamar érezni fogják, mire vezet a ^reviziótol_ való felelem. 7 m kell majd látniok, hagv etekintetben népszövetségi T -""J. tanács tagságuk sem hasznáinat sokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom