Napi Hírek, 1933. február/1

1933-02-04 [0292]

§ Vitéz nagybányái Horthy Mi klós né nyomorenyhi tő . moz­galmára február 3.-án a következő adományok érkeztek: $otnmer Dunaalmás, Sugár Ottó, Farkas Géza, Batta Andor, Suppan Vilmos udvari tanácsos, Sparber Bernát, Stráner Maailló, Ulreich Jenő 20-20 P, Szalay jStnna. Reichmann Samu, Jaross Jaroslav .kormányfő­tanácsos, Péíerffy Lajos es felesége, dr. Pasteiner Iván, Szalay Já­nos. Bran Arnold, víajc Szyja, Mayer Miksa, Schmiedl Dániel 10-10 P, Szász E. 9 P, Polgármesteri IV. ügyosztály 8 P, özv. Székely Györgyné, K.I. Wotrasik István, dr. 'Strausz Vilmos. Schfeller D, Knauer Ödön, ^íllersdorfer József, Gzinte Gyula, dr. Hanke-Emil, Dán Adrián, Szabó György, Tamássy József, 5-5 P, Tóth Béla Zo 1 tán. Tóth Imre, Túri Endre 3-3 P, Bisze Alá­jönne, Hermán B., Sermann Béláne, Kársányi Teréz, Fekete Albert, Weiss 1 ViKtor, Decsi Jánosnó, Eákosy Gyula, Ebner Rezső, Niczora Hermin 2-2 P, Seenger Viktor, Szegő Aladár, özvegy Scholt Gusztávné, Spicz Kugő, Bresz­ler József, Srzsébe tfalvi harisngtágyár, Ágoston Jenő, özv. Deutsch Ar- " noidné, Butz István, Somló Károly, dr. Pőzel Tstvau, Verneda René, Deatsch Sábor, Pilch Jenő ezredes, özvegy RóthManóné, Sass Ede Siposs Re-ső, ' Rácz Károly. Lovas Ferenc ny. ezredes, dr. Popovics L.Bela,'Szűke"Adolf, Sponer Antal, Rozsa Vilmosné, Dömötör Ármin, Dzanich Ferenc, Sz.H.,"Adler Mór, dr. Feherváry Jenő, Bruck Jenő l-l p, Sorger Lajos, Vajda Béla, Németh Károly főszolgabíró, ierbirs Alajos 50-50 fillér. * Természetbeni adományokat adtak özv. Surányi Sándorné, Rin^eis.n Artúr, Richtmann Dezsőné l-l csomag ruhaneműt./MTI/ § G y ö n k, február 4. A gyönki madárvárta kertjében pénteken megszólaltak a pintyek és ugy énekelnek, mint tavasszal. Rendes körülmé­nyek között leghamarabb március elején szokták hangjukat hallatni. Hogy a hirtelen beállt meleg idő ily korán kicsalta belőlük a dalt, bizonyara aszal is magyarázható, hogy ősz óta bőségesen táplálk.znak az etető helye­ken. /MTI/ Vi/Vi § L o n d o n b ól jelentik: A londoni Gróf sá^i Tanács kimu­tatása szerint London lakatlan házak után községi adó cimen 1.1 millió fontot veszített az 1931/32. pénzügyi évbon. 1932-ben 19.358 ház állt üresen London terület én./MTI,/ L/L §Lond ónból jelentik: Anglia bányáiban a mult év­ben a .bánvaÜRyi minisztérium kimutatása szerint 944 személy vesztette él cté t' üzemi b^.l esetek kövctkcztében./MTI./ L/L • ' § A vitéz József Ferenc királyi herceg elnöklete alatt álló Balatoni-Társas ág irodalmi művészeti és tudományos cgye-aülct február 23.-an délután félhét órai kezdettel a TESz dísztermében /V.kerülct Palic-Miksa utca 1./ . ismeret tor josztő cstélyt rendez. B. lepő jegy nincsen. Vendégeket szivesen látnak, ruhatár kötelező, /MTI./ To/L • §Londonbó] jelentik: A detroiti építészeti kiállítá­son nagv feltűnést keltett az úgynevezett ''gyapot-ház^. Könnyű anyagbcl kész ülV tetejét, külsőéi belső falait é s válaszfala ít koniiyu fateretek közé feszitett rendkívül erős gyapotszövet fedi, ami állítólag nagymertek­ben védi a falakat. .... . , . .., , Még nagyobb érdeklődést keltett az úgynevezett "cukorból épült ház", amelynek habarcsához nagyobbmennyiségU cukrot kevertek, ami állító­lag 60 százalékkal emelte a vakolat erejét es tartóssá^^^^O^ LEV ÉLTÁR L/L K szekció Uond onb ól jelentik: A z ..gyesült Államokban és Kanadá­ban 1933, elején összesen 21.109 újság és folyóirat jelont meg, azaz 8a­vel kevesebb mint 1932. elején. Az újságok közott van 2368 napilap össze­sen 38.826.000 napi példányszámmal és 11.970 hetilap ./MTI./ L/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom