Napi Hírek, 1933. február/1

1933-02-01 [0292]

Gr Bukarest ,február 1./magyar Táyirati Iroda/A pénzügy­minisztérium költségvetési bizottsága mgállapitotta- ,hogy az állam y évi jövedele­mé körülbelül 18 milliárd lei,tehát az 1933 .: ... . április elsején eletbe­épő uj költségvetés nem haldiát ja "meg azt az összeget. M/Ü — «. — G- ^^ukarest ^február 1./Magyar Távirati Iroda/A vasút vezér­igazgatósága tegnap, esti ülésen helyt adott* a vasúti alka mazottak kérisénekfés a fizetésié szállítási rendslctct.amely súlyos elégedetlenségre es a tegnapi'* egynapos munkabeszüntetésre adott okot,hatályon kívül helyezte. Egyúttal elren­delte az igazgat ós ág, higy &íjxiuár hóban levont 10 százalékot -.fizessek ki az alkalmazottaknák.A vasúti műhelyek munkásai és a gépészek ugyanis ki­jelentették, hogyha az igazgatóság elodázza kérésük teljcsitásst ? k£kor beszün­tetik a munkát és a munfiabcszűntctést kiterjesztik a többi munkásra is. |ff/M G- ^Buar.ost ,február l./^agyar Távirati *r oda/A külföldi hitele­zőkkel folytatott tárgyalások nehezen halainak előre,mert a nit.lezők nem akar­nak labb nngedményt adni Romániának.Ki jelente ték azonban a hitlez5k,hogy a tárgvals.-bkat hajlandók ujb°l felvenni,mihelyt a ty.'a franci-.^©rmány válság hullámai clsimulták.Akkor újból megvizsgálják Románia fizet eskeptoLnaagst. M/M — .. — Gr SEukarcst , február l./^agyar Távirati iroda/Tegnap éjjel a Calca Victoricin,Bukarest legforgalmasabb utcáján,a vasgárdista lapok egyik arusitája,goromba nangor} kövotltc J>.ttelkr~m-r ^üörgy mér nőktől, hogy vegye, meg a vr.sgard:. lapját.A mérnök nem volt h-.j landol. Tag megvásárlásba es fel­relökte az útját allo ujsugárust.írre a közelben tartozkod* IC vasgardista rátámadt a mérnökre és vércsrcvcrtc.A rendőrök csak negyn: ezn tudták a^sebe­sült DattcIkremert az egyik közeli gyógyszertárba vinni.Az 5C-6G főre növe­kedett vasgardista csoport erru Robu kepvis-lő vezetésével elállta gyó 6 yszcr~ tá± ajtaját és megakadályozta,hogy a közben előhívott mentőaut 0 a gyógyszer­tárho* jusson.Erre kivonult a r^dőxség k.^h, talmi szazi-da^üc; :.z ; is kéűytoiin volt ú meghtárálni z vasgardista elol.A rendőrök végül is . előhívtak egy magángepkocsit es míg a mentők gép­kocsija szrlcadtlanul tülkölve .át akart törni a tömegen ,észrevétlenül beemel­ték a sebesült mránököt a magangépkocsiha es kórházba szállítottak. A Diminoata hasábos cikkben tiltakozik a rendőrség tehetetlensé­ge ellen.Nevetségesnek mondja,hogy a rendőrség kénytelen különböző fogasokhoz folyamodni már 5 9-60 főnyi csoporttal szemben is, M/H" " — .. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom