Napi Hírek, 1933. január/2

1933-01-16 [0291]

/Gr/ §Bukarest, január 16, /Magyar Távirati Iroda./ Külügy­miniszteri államtitkárrá Radulescu Sámuelt nevezték ki. Raduleszki:. erede­tileg londoni román követté volt kiszemelve, fez a terv azonban kesobb megváltozott, ami annál könnyebben ment, mert még nem kérték ki az angol korány hozzájárulását Radulescu londoni követté való kinevezéséhez, /G/ §Bukarest, január 16. /Magyar Távirati Iroda./ Az uj kormány tagjai tegnap este minisztertanácsot tartottak. A minisztertaná­cson elhatározták, hogy a parlamenti szünidőt január 25.-ig meghosszab­bítják* /G/ § B u k a r e s t , január 16. /Magyar Távirati Iroda,/ Az ügyész­ség rendeletére a rendőrség órizetbevette Fortu bukaresti tanárt, íortu a fem átellenes, majd az általásoB konverzió melletti alakulatok vezetoje volt. A letartóztatás oka: heves hangú cikkei es felségsértés, ame­.jy^t az egyik külvárosban mondott beszédében követett cl, /G/ §Bukarcst, január 16. /Magyar Távirati Iroda./ A király maidéi után visszautazik Szína jéba, /G/ §Bukarest, január 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Cureri­tul ugy tudja, hogy Mar iífcscu ezredes, rendőr főparancsnok, akinek a ^bel­ügyminisztériummal történt súrlódása okozta a legutóbbi kormányválságot, rövidesen hosszabb szabadságra megy, § Londonból jelortik: lz angol légügyi minisztérium nagy­méretű'légi bombavctőgyakorlóteret szándékozik berendezni a ítye^b&l kör­rvékén és annak egész terültét el akarj Jc torrá á gyakorlatok * ... tar* Samara, A vidék halászai tiltakoznak a terv ellen, mert a bombavetos téliesen kipusztítana a halál.iományt es tönkretenné a környékbeli helysó­ge^halíszipexít./MTl/ § Londonból jelentik- Egy iqpáa celluloidgyár két millií / ven költséggel óriási filmgyárat epit Tokió közelében. Az uj t v?l .alaL , melynek a Kormány l,2CCK)00,yen készpénzsegélyt ígért, valószínűleg 5 téliesen ki fogja szoritani Japánból az amerikai ps angol filmb ovit olt ,/MPL Ba/Ba " § Londonból jelentik: 'Tesley Gordon, Kanada bányaügyi minisz­tere jelenti, hogy befejezéshez közeledik a Nagy iledve-tó ,északi martján épülő óriási rádium-finomitó, faz északnyugati lanad-aban talált gafe­dag rádiumtartalmu nyersanyagokból, kanadai vegyészek által felfedezett uj eljárás segélyével, soha sem sejtett mennyiségű rádiumot fog előál­lítani. B müvei a miniszter sz.rint-uj Jejezetet , [Kanada történetében, MII/ ! fi.xcn.Mw j .MrxU^-Jo Ba/Ba - - J „ * § Londonból jelentik: John Martin, a transvaa^i bánykamara elnöke, az arcmytermelők bizottsága előtt tartott: beszédében kij eleit ot--te, hogy Éélafrika letérése az aranyalapról nagyban fel lendítő a transvaali aranyipart. A kincstári haszonrészesedés 4 növe­kedni fog, "' az emelkedő haszon : - . lehetővé fogja tenni a sze­gényebb bányák üzembevételét s végül meg fogja hosszabitani az összes bányák kitermelésének időtartamát ./MTI/ Ba/Ba ' J - - , . Oftr/AííOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom