Napi Hírek, 1932. december/2

1932-12-16 [0289]

G- §Bukarest ,december lő./Magyar Távirati Iroda/A kis-­antant konferencia első ülése vasárnap delelőt 11 órakor lesz Belgrádban. Bmes cseh külügyminiszter vasárnap reggel érkezik a konferencia színhely é­A Dimineata ugy tudja.hogy diplomáciai körödben bizonyos tájékozatlan­ságot idézett.elő az a körülmény,hogy Románia delegátusa tiltakozott'a le­szerelési bizottságban az öt nagyhatalom létrejött megegyezése ellen.Fur­csának találják.hogy a lengyel,román és szerb tiltakozáshoz a cseh delegátus nem csat lakozott.Ebből arra következtetnek,hogy a kisanftant kebelében bizonyos néseteltésérek merültek fel a leszerelési kérdésekben. A külügyminiszterhez közelálló körök szerint Románia nem a létrejött ötös egyezmény alapelve ellen tiltakozott-hanem csak az ellen,hogy ilyen fontos egyezményt a kis államok megkérdezése nélkül hoznak létre. M/M — . ­G ^-^ukarest ,december 16./Magyar Távirati Iroda/A tegnap esti minásztertaná&s engedélyezte a közleko:ésügyi miniszter által elkészítet-G 25 százalékos vasúti tarifacsökkentés végrehajtásit,amely 1933 február elsején lép életbe. i * Gusti közoktatásügyi miniszter megbiz...<st kapótG,hogy Románia'nevében résztvegyen a Rómában felállított roaón nyelvű iskola fela­vat ásán* A Curéntul szerint a minisztertanács végeztével .' kormánykörökben igen nagy pesszimizmus volt észlelhe öő.Bizonyos jól értesült körök szerint a kül- es belpolitikai náézség. . ,valamint a" kormány kebelében támadt ujabb nézeteltérés rövidesen fontos események/ lesz a bolpolitiaki életben. fjdt^sjUzjJt* §Londónból jelentik: Mrs. Franklin Roosevelt, a jövendő amerikai elnök felesége, egyik ryilatkoz^tábr.n mégse amisítő ítéletet mond r. modern amerikai leányról, alá, mint mondj 0 ., már nagyon korán kiprób Íja, hogy nennyi whiskyt és gint bir el. L szesztilalom-.­azt reméltük, mondja a Fehér Eáz jövendő úrnője, hogy megvédi n gyengé­ket, dc s"jnos épen olyan viszonyokat teremtett, hogy csak r legerősebb ^ cinemé k állhatnak ellen az ital csábításainak./MTI,/ § L o n d onb ól jelentik: Dunfcrmlinc skót város törvénye zeke ^Róbert Brown munkást botrányos részegség miatt elítélte. Brown hasonló eimen már háromszázhuszonhatszor volt büntetve./MTI./ To/L § L o n d o n b ó 1 jelentik: L legújabb'londoni férfi­divat meghuzt- r. lélekharangot a kanénykalap felett, amclyn c-k helyébe a VII, Echyr.rd által annyira kedvelt puha fekete ncmezkalaaot t-az úgy­nevezett "homburgi kalapot" teszi az elegáns világ vi se letéve. londoni tőzsdén látható kaLapok fele mér ma is puha nemez kal-p-, s a-nagyobb ka^opgyárak egymásután rendezkednek be annak gyártása ra./MTI./ § Londonból jelentik: Tíoare Belisha kincstári ál­lamtitkár előadta az alsóházban, hogy az araijistandard elhagyása óta, azaz 1931. szeptember 21.-től 1932. december 9.-éig 67 millió font értékű arany érkezett Indiából Ansliába . Ez az aranymennyiség kisebb részben, angol so­vereign volt, améLye-fc" nétértékben becsültek fel, a több i 'arany rud vagy fel­dolgoz ott aranytárgy, amit az arany pia ci árán vettek át. /MTI,/ To/L — §Londonból jelentik: Az angliai Holloway^női börtöné­ben ujabban tánctanfolyamokat szerveztek és tenniszpályákat építettek a feg>vencnők s zámára./MTI./ o om.ir.r-s LPviffTX.

Next

/
Oldalképek
Tartalom