Napi Hírek, 1932. augusztus/1

1932-08-01 [0280]

T § P á r i s. augusztus 1. gyár Távirati Iroda/ A lr.pok ré>zle­toson közlik a német választások eredményéről szóló kimutatásoké. Alta­lános e vélemény, hogy a választás nem idézett elő nagyobb változást az eddigi helyzetben. A Petit Párisién ugy véli, hogy az uj birodrlmi gyűlésen a kor­mányzás nagy nehézségbe ütközik, miután egyik párt sem rencelkezik több­séggel. Ebben a helyzetben a középen álló katolikus pártn. k döntő befolyá­sa lesz a birodalmi gyűlés politik-i irányzatára. Az Ere Nouvclle kiemeli, hosy " szélső iohbold-1 némi tért vesz­tett, a kommunisták pedig előrenyomult - k, Az Oeuvre megállapítja, hogy Papén, illetve Schleicher továbbra is megmarad a hatalmon. A Figaro szer nt a demokrata Németország most a diktatúra állan­dósítása, vagy a. birodalom helyreállítása irányában halad. (J §Bukarest, aug sztus 1. /Magyar Távirati Iroda/ A nemzeti parasztpárt vezetősége ma délelőtt ülést tart^ amelyen Maniu fog elnökölni. Ezen az ülésenfogiák meghatározni a következő kormány összetételét. A Cu­rentul ugy tudja, nogy Maniu mégis átveszi a kormányelnökséget és ebben az esetben résztvesz a kormányban Michclahe is. A lep szerint VLJ&C helyettes kormányéinak lenne. Valószínű, Titulescu.,ak, mint külügyminiszternek a kormánybr vrló beléaéso, i Titulescu m r régebben ki jelentet te, hogy hajlandó egy Maniu elnöksége alatt álló tormányb-'n a külügyi tárca Vove­tését vállrlni. ^Londonból jelentik: A genfi leszerelési konferencia delegátusainak eddigi utazási költségeit az angol sajtó 37.500 fontra be­csüli s a konferencia eddigi tartama alatt legalább egymillió fontot költ­hettek Genfbon, mig a telefon- és távirati kiadások meghaladhatták az 500.000 fontot. Ezekbe az összegekbe nincsenek beleértve a miniszterek >. és szakértők költséges utazásai, kiknek fontos politikai fkokból gyakran '"" kallót t haza- és visszautazniuk. A népszövetség keszkiadasai a konferen­cia előkészítése körül 25.000 fontra rúgnak, míg Genf varosa a tanácskozó terem építésére 40.000 fontot fordított, A világ összes nemzetei a lesze­relés előkészítésére 1925. óta körülbelül v. négy-ötmillió fon­tot költöttek. /MTI/ §Londonból jelentik; Trotzkij az orosz forradalomról szóló müvének nemrég megjelent angol kiadásában megsemmisítő Ítéletet,, mond Stalinról, a jelenlegi szovjotdiktátorról, akit vaskos tudatlanság­gal, ostobasággal es gyávasággal vádol s végül röviden így jellemzi: "Elméletileg es gyakorlatilag egyaránt kezdetleges politikai fanatikus, ki a makacsságot a durvasággal egyesíti." íjlarulja Trotzkij, ^ogy 1917. áprilisában Stalin kész volt a menseviki parttal megalkudni es Kerenszky háborús politikáját a végsőkig támogatni, de Lenin, ki az utolsó pilla­natban lepecsételt vagonban érkezett Oroszországba, néhány megvető szó­val halomra döntötte Stalin tervét és ugy leszidta Szovjetoroszország,jo­lenlegi diktátorát, mint egy ostoba gyermeket, amit Stalin a bargyu birka tehetetlenségével türt. Súlyosan vádolja Trotzkij Lloyd George kormányát is, hogy Ke­ronszkyt az uj offenzívára rábeszélte anélkül, hogy megadta volna az igért támogatást. Az Oroszországba küldött ágvuk nagyreszo Trotzkij sze­rint teljesen használhatatlan volt, a többi pedig alig két heti harc után tönkrement. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom