Napi Hírek, 1932. július/2

1932-07-16 [0279]

/L/ § L o n d o n , július 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Daily Tele­graph diplomáciai levelezője szerint Németország eddig azért nem csatlako­zott a konzultativ egyezményhez, mert a német közvélemény ebben a régi angol-framcia^entente cordiale falujitésát és Amerika ollón irányuló ouró­pai frontot lat. mar podig Németország nem meri Amerika haragját megkoc­káztatni } de ;o ; a némot^közvélemény rövidesen belátja inajd°tó­vedését es azt, hogy a csatlakozás Németország érdekében áll, mert ez az oljárása módot nyújt arra, hogy a békészorződeson alapuld panaszaira fel-­hivja a figyólmot a Népszövetség nehézkes gépezetének megmozgatása nélkül. Porting jelenti a Daily Tolographnak, hogy Herriot francia mi­niszterelnök értesítette Franciaország szövetségeseit, hogy számit a kisebb hatalmak csatlakozására is az egyezményhez. Egyrészt Franciaország, más­részt Lengyelország és a kisantant államok közt fennálló politikai egyez­mény szerint ezek a hatalmak kötelesek előzetesen megegyezni mindan olyan kéraésbon, mely közös érdekeikot érinti. Ugylátszik, Franciaország ez egyezmény szerint nem csat lakozhat ik a konzult ativ paktumhoz, ha szövetsé­gesei nem vosznok abban részt. • /L/ § L o n d o n , iulius 16. /Magyar Távirati Iroda./ Hoovor olnök kije ..öntötte, hogy kifogásai ellenére láirja a 2122 millió dolláros mun­kanélküli sogclyröl szóló törvényjavaslatot, melyet a képviselőház is el­fogadott, jdllohet a javaslat azt a különösen aggályos szakaszt tartalmaz­za, mely szerint a rekonstrukciós hitelintézet köteles ez általa ayujtott összes kölcsönökről nyilvános jelentést közzétenni. Hoovor nyilatkozatá­ban emlékezteti a kongresszust ozirányu súlyos felelősségére"és arra a kü­lönleges összeköttetésroj amelyben a hitelintézet a bankokkal, takarék­pénztárakkal r és a biztosító társaságokkal áll. Attól tartanak, hogy a teljes^nyilvánosság még jobban mogrenditi a bizalmat azok iránt az intéző­tök iránt, amelyek a rekonstrukciós hitelintézet részéről támogatásban részesülnek. /L/ § London, július 16. /Magyar Távirati Iroda./ MacDonald mi­niszterelnök, lord Sankoy lordkancellar és sir Thomas Inskip attorney ge­nerál a múlt éjjel három óra hosszat tanácskozott De Valerával. A hivata­los kommüniké szerint egyik fél sem tudott a közzétett táviratokban fog­lalt álláspontjától eltérni. De Valóra ma reggel nyolc óra harminc perc­kor Írországba utazik vissza, MacDonald pedig Skóciába repül. A közvoti­tési javaslat ozzol végleg^oltppntra jutóit s az angol-ir vámháboru lan­kadatlan orovol íolyik tovább. Az első nehézséget az okozta, hogy Do Való­ra vonakodott angol alattvalókból álló dönt3bÍróságot elfogadni. Az a ja­vaslata, hogyha kiküldondő négytagú testület feladata inkább tárgyalás, mint döntőbíráskodás legyen, egyáltalában nem talált totszésre angol ol­dalon. MacDonald később követelte, hogy Írország a június 30.-án osodékcs­sé valt földbirtokrendezési annuitást, másfélmillió fontot, foltétlenül fizosso meg és csak a további annuitások vonassanak döntőbíráskodás alá. Dg Valóra-egyik foltételt sem fogadta el, mire a tárgyalások végleg meg­szakadtak. M « t

Next

/
Oldalképek
Tartalom