Napi Hírek, 1932. június/2

1932-06-27 [0277]

T . . §. Varsó, június 27. Aengyel Távirati Iroda/ 1 Báthurv Sí^Í'? gyel "i7 a F?í e^yosalet ós a varsói íeleti Társulat lengye^Syai tiŰ**^ 7 ^ W 6 } 1 ^sülatbaq tartott gyűlésen elhatárizta g két elS~ vezet .egyesulosot. Az alakuló ölesen, amelyen megjelent Matuska Páter varsói magyar követ is, a szónokok rámutattak annak a szuksSsógóS, hogy »}.szervezet a lengyel magyar barátság kimólyitóse érdekében efyütí- 63 -íukodjuk. Az ezután megtartott választásiknál kozfelkiáltaniMaWpzsseVj lengyel minisztert .választották meg elnökké, mig az elnökség tag j<. ^oJT'" ezrede' Z °to,H ft™*. H , ^inski longyel i miniszter. Bunin-Moki ¿0 1 • ? ™ ' henneberg nornok .Krzominski mérnök,Radziszewski tanár os Trzeciak-Morowko plébános./MTI/ • ­§ A Magyar-Lengyel Egyesület, a Báthory István-EgycOület, a Magvar Történelmi Társulat lengyel-magyar bizottsága és a Magyar Nemzeti. Szövetség; lengyel szakosztálya elhatározta, hogy a lengyel-magyar együtt­működés elmélyítése céljából osucsszervezetet lótesitenek. Eboe a szerve­zetbe kiküldött delegátusok a Ma yar Nemzet Múzeum tanácstermében tartót­i ták alakuló ülésüket, amelyen a Báthory István-Bgyosület képviseletében Os«konios Károly gróf és Széchenyi Károly gróf, a Magyar Történelmi Tár­sulat képviseletében Klebelsbe-rg Kunó gróf volt vallás-nós közoktatásügyi miniszter és Domanovszky Sándor ejrotemi tanár, a Magyar Nemzeti Szövetség longyel szakosztálya nevében Perényi Zsigmond báró és Tomcsányi János ás á Magyar-Lengyel Egyesület részéről Nyáry Albert báró és Lukinich Imre egye­temi tanár jelent meg. Az alakuló ülésen résztvett Lebkovski Szaniszló, a lengyel köztársaság budapesti követe és herceg Lubomirski István követsági Osekonics Károly gróf molog szavakkal üdvözölto a lengyel kö­vetség megjelent tagjait és az alapitó testül ótok képviselőit és azö java­solta, hogy Klebelsberg Kunó grófot, mint a történelmi társulat elnökét, válasszák meg a Lengyel-Magyar Szövetség elnökévé. Az indítványt a megje­lentek nagy lelkesedéssel egyhangúan olfogadták. Klebslsherg Kunó gróf elfoglalva az elnöki szókat, a köszö­net szavával kezdte felszólalását. Köszönetet mondott először elnökkéválása­tásáért, majd különös köszönetot a lengyel követnők, aki Budapestre érkézé­< sénok úgyszólván első napjától kezdve nemes lelkesedéssel karolta fél «? szer* vezkedés eszméjét. Végül köszönetet mondott Széchenyi Károly grófnak ^árt, hogy a szervezkedés ügyében kát izben is Lengyol orsz ágba utazott, ott az eszmének számos barátot szerzett és a magyar szervezettel párhuzamos lengyel szervezet létrehozása körül nogy érdemekor szerzotto Az elnök előterjesztésére '. Széchenyi'Kár oly grófot vá­laszották me& egyhangúan a szövetség üyvozotő alelnökévé, I A lengyel követ maghatottan mondott köszönetet a hazájával szemben megnyilatkozott rokonszenvért ós megígérte, hogy a jövőben is tel­jes lelkesedéssel fog közreműködni, , , . , Az ülésH ezután kimondotta a csúcsszervezet megalakulását s t az alapszabálytervezetet jóváhagyás végett a belügyminiszterhez terjeaz­tX 6 * Zárószavában KIsbolsberg Kunó gróf elnök kiemelte, hogy nem ttj dologba kezdenek, hanem ugy a lengyelek, mint a magyarok hagyományos ut­jain járnak, mert a két neméét dicsőséges történelmének során nom volt idő­szak, amikor ellenségként álltak volna egymással szemben, l^anem ellenkező ­1 leg. együtt küzdöttek., a félhold hatalma ollón es az emberiség es a szabad­ság nagy oszméért. Mog van róla győződvo, hogy Lengyelországban nem fogják elfelejteni azt, hogy a világháború során is magyar ezredek voltak azo£, amelyek a Kárpátok bérceiről levonultak Oalicia és Lengyelország osatato* reiro. és nagy tényezői voltak annak az orosz hatalomnak a megtöréseben, amely Lengyelország egyesülésének fogatja volt. A kölcsönösen kiontott ver a legerősebb cement, amely nemz eteket összeköthet s ezért reméli - nogy o.a a kezdeményezés a Duna és s Visztula partjain egyaránt Kedvező visszhang­ra fog találni* alflkul( 5 ülée a lengni követ és Klebolsberg Kunó gróf él­tetésével ért véget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom