Napi Hírek, 1932. június/2

1932-06-16 [0277]

­A § P á r i s, június 16,/faagyar Távirati Iroda/ A sajtó érdeklődé­sének középpontjában a lausannei értekezlet áll. A Petit Párisién és a Jour­nal hangsúlyoz ak- a francia-angol egyetértés nagy jelentőségét. A Petit Párisién szerint Franciaország és Nagybritannia Lausanneban kezet fogva halad­nak. A Matin szerint a tegnap délutáni értekezlet jelentősige abban íllott, hogy a francia és német megbízóttak szomtől-szembo kerültük. A lap szerint ugy láiszik, hogy a német bizottság nem tartja nagyon sürgősnek az értekezlet befejezését. Német körökben már arról beszélnek, hogy az érte­kezlet hot hétig tart, ÜacDonsld ezzel szemben, ir^a a lap. gyors:;n szeret­ne végezni, mert aa ottawai értekezlet sürgeti, IiaaDonaldoí nem annyira ? jóvátételi kérdés, mint inkább a küszöbön alló egyetemes gazd' sági órteknz­let érdekli. Azt szeretné, hogy a jóvátételi kérdésről mielőbb áttérnének az utóbbi kérdésre. A lep szerint egyébként MacDonrldtól függ az értokez­lot sikerű vagy balsik^ro. Az Ecno de Paris szerint - lausannei értekezlet voltaképen már egy valóságos európai gazdasági értekezlet, amelynek kereteibon a du­nai államok talpr?állasának kérdése is egyszerű fejezeteim színvonalára süllyed. A szocialista Léoa Blum az értekezlettel kapcsol: tb-n ismétol­tenazt iavasolja, hogy döntőbíróság állapítsa meg azt, vájjon Németország eddigj *' ' .... fizetségei ténylegesen fedezik-e már a francia új­jáépítés Költségeit. II ~~ I /L/ Hondon, június 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Daily Ex­press ^szerint Chilében egy hónapon belül katonai szovjetdiktatura ki­kiáltása várható. A kommunista befolyás főképviselője Alvarez, a vörös közmunkaügyi miniszter, aki teljesen Írástudatlan levén, a dekrétumokat hüvelykujja lenyomatával jegyzi. Alvarez a legszorosabb összeköttetésben all a szovjetkereskedelmi vállalat, az Amtorg főhadiszállásával, amelyet közvetlenül Moszkvából igazgatnak. A bolsevista kollektív életmódot már . sok szaz chilei családra alkalmazták. A forradalmi kormány titokban tá­mogatja az Anglia- és Amerika-ellenes mozgalmat. -:­/&/ §Bukarest r , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ A szociál­demokrata r>art hosszas tanácskozás után elhatározta, hogy egyedül vesz részt a választási küzdelmekben és nem"'v..;:íráii köt kartelt sem a kor­mánnyal, sem a demokratapárttal. -:­/G/ ^Bukarest , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ A pénz­ügyminisztérium elrendelte, hogy a Nemzeti Banknál levő, egymilliárdot kitevő alapból kezdjék meg a tisztviselők illetményeinek kifizetését, A párisi bankok elfogadták ugyanis a kormány javaslatát és hozzájárultak ahhoz, hogy ezt az egyailliara leit, amelynek különben egyéb rendelteté­se lett volna, a tisztviselői fizetések fedezésére használják fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom