Napi Hírek, 1932. május/1

1932-05-01 [0274]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Yitcz nagybányai Horthy ­Miklós^ Magyarország kormányzója ma délután 5 órakor az amerikai néphez a kö­vetkező rádión közvetitett üdvözletet intézte: A Mag var Bádió a Columbia Corporation felkérésére ma ad első­izben radióközvetitest az Egyeáilt AllamokDa. örömmel engedek a felszólításnak, hogy a közvetitő műsort meg­nyitva az Egyesült Államok közvéleményéhez a magyar nep nevében néhány szót * intézzek. J>z a feladat könnyű, mert hiszen ezek a szavak osak a legmélyebb ro­konérzésből fakadhatnak, amellyel a magyar nemzet a nagy amerikai nép iránt viseltetik. Ifemrégiben, Washington születésének kótszázadik évfordulóján a magyar nemzet^apraja-nagyja megjelent a Budapesten 1906-ban emelt Washington szobor talapzatánál, hogy nodolatat, tiszteletet ós szeretetét fejezze ki az* iránt a nagy, ember iránt, aki a magyar nemzet előtt mint a katonai és polgá­ri erények es a politikai bölosesóg mintaképe szerepel. ^ A Washington-szobor, amely Budapest egyik legszebb helyén áll, állandó neveloeszköze a felnövő magyar ifjúságnak, ,amely a szabadság ünne­pen sohasem felejtkezik meg a népek igazi szabadságának egyik úttörőiéről, arról az úttörőről, aki tettekkel bizonyitotta, hogy az önuralom /seíf controV a szabadság alapelve. k kis magyar nemzet s a nagy amerikai nép között a kapcsolatok Washingtonadé jeig visszanyúlnak és ma, amikor a technika eszközeinek fejlő­dése folytán^ népek közötti távolság lecsökkent, ezek a kapcsolatok mindig szorosabbá válnak. <5*T> f Senki sem felejtette el ,Magyar országon azt a segitséget, ame­lyet a háború ós a rákövetkező szerencsétlenségek folytán a^szomorú helyzetbe jutott magyar népnek Amerika lakossága nyújtott. Mindenki hálával gondol ar­ra a felépítő munkára, amelyet teljes önzetlenséggel végzett Jeremiás Smith ós folytat ma Royal Tyler, két amerikai polgár abból a típusból, amelyet a magyar ifjúság nyugodtan utánozhat, mert akkor biztosítva van álmagyar állam legerősebb alappillére, amely az iijuság^zaszeretetébenjmás népek bajai iránti megértésben,önzetlenségben,munkakedvben és munkabírásban kristályosodik ki. Magyarország földrajzi fekvésénél fogva a világtörténelem romboló, pusztitó elemeinek országútja volt. Hogy anna&deión egy évezred vi­haraiban, folytonos r harcok közepette fenn tudta magát tartani a magyar nem­zet, azt katonai erényeinek, bátorságának, kiváló politikai tulajdonságainak és erkölcsi tisztaságának^köszönhette. y& a katonai, erények jelentősege hát­térbe szorult és a gazdaságpolitikai kérdések dominálnak. Az egÓ3z világ a válság korszakát éli.,A nemzetek egymás kö­zötti megértésére nagyobb szükség van ma, mint talán bármikor a,vilagtörté­net folyamán^ A magyar nemzet látja, hogy az amerikai nep tudatában van an­nak,hogy talán az emberiség történelmének sorsfordulatához fértünk. Látja, hogy Amerika a szükséges áldozatokból ki is vette a maga részét ./Tette pedig abban a reményben, hogy ezt mindenki meg fogja tenni, saját erejéhez ós le­hetőségeihez mérten. , ] Hoover elnök nevet a magyar nep törtenetenek^legnehezebb korszakában ismerte meg, az ujabb generációk pedig súlyos időkben, a mult év folyamán tanulták meg isméi. tisStélií 2 nagy amerikai polgárt. Amikor a Columbia Corporation na Ugat óinak . tolmácsolom a magyar nemzet legmelegebb üdvözletét, ,egyúttal legjobb kivánsága,imat fejezem ki az ország neveben Hoover elnöknek és az Egyesült Allamck népének. —————

Next

/
Oldalképek
Tartalom