Napi Hírek, 1932. április/1

1932-04-01 [0272]

j P Jj * i s, április l./Slagvsr Tp.virr.ti írod"./ Mivel sa 1931-33 költségvetési ov níroius 31-án éjfélkor zárult le. a képviselőház ói­szaküi ttlast tartott, amelyen hamadik olvasásKan negszSvazták a költ­dnnti súlyosabban nmt : francia ipar többi ágát. é i i a P*í% 0-fY?tGtto azt a tervet is, anoly szerint - nozaSf'nv­kepszinhaz-kat 12 mllid állani támogatáshoz juttatni . 89 ™ nlsztorelSüLíir^J 3 jJteft 1 * i' *^ ? ' r Távirati Iroda/ Tardieu mi­niszterelnöknek az a szandeka, hogy az angol főváros* hétfőn este a frahcia-angol nogbeszáldsok béfojízáso utli elhalja. n , - tt 4» ^etit Párisién azonban ugy értesül. hoW""z nnrol koir-ínv • valószínűleg nagy erőfeszítéseket fS tenni a^áSI/L^Tardi^fo­í*í;a 1S . bontan tartsa. MacDonalf ugyanis; ffii a ndghatdLon erte­kezletének, nagy súlyt akar adni, azt óhajtaná! hogy a fSia niniszter­elnek is rosztvegyon ezen az ertekezletén,'uJnmiszter­kczleton S?Íd?n 10U ^^^hft Iondonb3i,\ -./Franciaországot az drto~ Kc^ioten Mancim . képviselni, ValószinüZ VPV •? frnnm # a SfS'l^^^áeek pánzügyi ráYzot hétffn Ste nem fojézKe s i™ L nd^nban íaíaoiu Gönciéit, nég több napife kénytelek lesz I - ' 1 /G/ § ^ u karest , április 1. /Magyar Távirati Iroda./ Besszará­bia konnanyzóságának jelentése szerint a szovjet a Dnyeszter partján, hatalmas töltéseket emel az árviz ellen. A Szovjetnek ez az intézkedé­se a román partmenti r községekben pánikot keltett, mert az áradni kezdő Dnyeszter csak a román területet önti majd el. /C-/ §Bukarest , április 1. /Magyar Távirati Iroda./ A képvise­lőházban parlamenti kezdeményezésre törvényjavaslatot terjesztettek be a papir behozatali vámjának leszállításáról. /G/ §. Bukarest , április 1. /Magyar Távirati Iroda./ Az orvosi főiskola hallgatói Bukarestben tegnap gyulés,t tartottak, amelyen el­határozták, hogy a sztrájkot továbbfolytat iák, mert a kormány a főis­kolai törvény javaslatban jiem adott helyt ke-résüknek, 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom