Napi Hírek, 1932. március/1

1932-03-01 [0270]

<^ , tt§ L ?oo d 0 n t^oim 1. ./Magyar Távirati Iroda./ Miután a LordoK Haza 129,szavalattal 12 elleneben elfogadta a vámtarifa-'i a vas­latot, melyet meg az eiszaka folyamán elküldtek a királynak szentcsités végett, végleg lezárult Anglia szabadkereskedelmi politikájának évszá­zados rejezete* Az utolsó vámmentes küldemény egy svájci kotőVyár szál­lítmánya volt, ° f konzervatív sajtójúi jólét fellendülését várja, kiemelve a biztató tüneteket, mint az általános bizalom megerősödését, a font ariolyamanak.szilardulasat s az aranyszélű papírok értékének emelkedését, Pffiptyffi; P r 13 jelentkeztek. A valsag ota kibocsátott kétmillió fontos kölcsönt tegnap ot perc alatt húszszorosán túljegyeztek. a ' v ^? ZZ 9 X szemben a liberális és szocialista sajtó a megélhetés drágulásától es a külkereskedelem gyengülésétől fél, Chamberlain.kincstári kancellár, a burminghami kereskedelmi ­kamarában mondott beszédében kijelentette, hogy a vamt" rifaref-vrm ma­radandó lösz. Ami történt, ,az mar a mai nemzedék - életében nem fsg 1 megváltozni. Az,elet megdrágulásáért majd <a növekvő kereseti lehetősé­gek nyu-jcanak kárpótlást. A vámvédelem azonban nem elegendő a deprooszió megszüntetéséhez. Meg kell fejteni,a nemzetközi problémákat is. Jto^'Tt Snowdon beszédéből altalános kormányválság fenyegetését ol- " vrjssak ki arra az esetre, ha az ui költségvetés a kereseti -dó n-gyobb­morvu csökkenteset/. L-almazna. Ezt Snowdcn " ' olybá venno, mint.', a kereseti adó alanyainak a fogyasztók tornőre nyújtott nemzeti ajándékot. Srrowden lemondását a disszidens miniszterek. így ­belügyi es közoktatásügyi miniszter, valamint a skóci-i allératitkár, sőt a liberális News CEroniole szerint a miniszterelnök is követné. MacDonald ezesetben nagyköveti állást kapna, /-/§ Prága, március 1. /Magyar Távirati Iroda/ Az Erdős­Kárpátok elviselhetetlen nyomora mind .sűrűbben foglalkoztatja a nyilva­nossigot. Az agrársajtój amely eddig már 14 éven keresztül . ; • ^ mindenért a magyar rezsimet okolta, hirtelen módszert változtatott, A fenkov most mar azt tartja a ruszinvidéki nyomor:-.' okául, hogy a ruszinok lusták, A Fravo r Lidu ezzel szemben bizonyitani igyekszik, hogy a ruszinok nem voltak lusták például a régi Nagy-M<-^:yarorszagon, amikor munkát és megélhetést találtak a nagy magyar Alföldön. Epén az agrárpolitika hibá­jából történt, hogy minden tekintetben megszűnt a kapcsolatodéi felé, az agrárok miatt nincs kereskedelmi szerződés Magyarországgal és igy a ruszi­nokat megfosztottak utolsó megélhetési lehetősegüktől is: a Magyarországba irányuló fakivitéltől. Bécs, március 1. A bécsi reggeli lapok jelentése szerint a csődönkivüli egyezség az Amstelbank és hitelezői^ között közvetlenül a határ­idő lejárta előtt, március 1.-én éjfélkor jött létre. Az egyezség a hite­lezőkre kedvezőnek mondható* Különösen a kis és közép-betevok követeléseit sikerült elég messzemenően tekintetbevenni. /MTI/ r Berlin, március 1. A birodalmi elnökválasztásra eddig tör­tént aláirasok alapján Hindenburg. Hitler, Thaelmann ós Düsterberg jelöl­tetóse mellett ötödik nek, jelöltek V/int er Gusztáv nagy jénai /Naumburg mellett/ vállalati jogtanácsost, aki jelenleg az áLlamiogházban tartóz­kodik. Winter Gusztáv tőzsdei reform utján hirdeti Németország megmentését. A szükséges aláírásokat szamara főként Hamburgban és Münchenben gyűjtötték össze. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom