Napi Hírek, 1932. február/2

1932-02-16 [0269]

Prága, február 15,/Hagyar Távirati Iroda/ Az agrár párt mezőgazdasági egyletének választmánya Prágában ülést tartott, amelyen a gazdasági válságról felszólalt Brdlick, a cseh Nemze x i Sank alelnöke is, Brdlick szerint gazdasági válság megoldásához szük­séges, hogy az ipari munkásság bérét és fizetését radikálisan csök­kentsék,, E feladat végrehajtását független személvre kell bizni, akik nagy hatáskörrel ruháznának fel. Ezenkivül követelte "Brdlick azt is, hogy kétévre szüntessék meg a mezőgazdaságban a rokkantsági és aggkori biztositás jáioLékait, A szocialista lapok . 1 Brdlick e nyilatkozatában diktatórikus törekvéseket látnak, az agrárpártnak azt s szándékát, hogy rz állam pénzügyi kérdéseit a parlamentre való tekintet nélkül pénzügyi dik­tatúra" utján oldják meg. G- §Bukarest, február 16 ./Magyar Távirati Iroda/ Titulescu Bukarestbe való érkezése után kijelentette, hogy már szerdán vissza akar., térni Genfbe. Utazását azonban el kellett halas ztanio é s '' •••'O'; csak szombaton indul vissza Svájcba. Ma délelőtt a király kihallgatáson fogadja Titulescut. Titulescu a nemzeti parasztpárt vezetőségével folytatott megbeszélése után annak az óhajának adott kifejezést, hogy találkozni akar Hamuval, Mihalach® erre azonial táviratozott Hamunak és Vajdának Kolozsvárra. Maniu el­fogadta " meghívást és ma délután három órakor Bukarestbe érkezik, Vajd n ionban betegen fekszik s igy nem veit t részt " megbeszélésen. A Gurentul értesülése szerint Maniu Bukarestbe való hivása a király egyenes óhajára történt, aki ezt r>z óhaját közelte Mironescuval . Maniut a király minden v^lószinüsée- szerint még ma kihrll^táson fo­gadja. Bukaresti utjának 1- . nagy jelentőséget tul-j­domt'n^k. L , § Londonból jelentik: A chicagói közbiztonsági ta­na RS nagy # Gmbcrrablo trösztnek jött* nyomára, amely vagyonos polgárokat váltságdíj kizsarolása végett elhurcolt. A szervezet hat vezetője ellen mar elegendő biztosítékot gyűjtöttek a letartóztatáshoz. 1 bandát nagy­arányú üzleti vállalatként szervezték meg, az egyik osztály föladata az áldozatok kiszemelése, a másiké a rablás előkészítése, a harmadiké annak kivitele s a negyediké a váltságdíj • kicsikarása és behajtása volt. Sok áldozatot rettenetesen >xgkinoztak .. Nemrég tíz emberrablással 3EC.CG0 dollár váltságdíjat csikartak ki. /MTI/ .... , §AV n ? 0 n b 6 1 Jelentik: A karachii rendőrség megálla­pította, hogy datolyakosarakban nagymennyiségű idegen ezüstpénzt csem­pésztek a varosba, Ügy küldeményben 11,01)0 darab 1718-ban vert orosz ^A S fex nz ^ ípg: lalt ak lo v Jjzt h is z ik, hogy az utóbbi hetJcbon több mint ^UU.UUü érmet csempésztek Karachiba. t ji üggyel kapcsolatban több gazoap­arabot letartBztattak. /MTI/ . ,§.Londonból jelentik: Az angol haditengerészet a buvarhajófetu.1 biztonsági készülékkel szerelte fel, amely feltűnő színre íjsWtt UfiBObdJáltó; áll, belsejében egy telcfonk észül ékkel. Ennek több mmt 300 lab hosszú vezetéke a buvárnaszád v-.r'rr ,: belsejével áll osszcKottotesoen, Ha a naszádot a víz alatt baj éri, azonnal felbocsát­ják a bóját s az arrahalado hajók te le főnixé rintkezésbe léphetnek a naszáddal. /MT|/ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom