Napi Hírek, 1931. december/2

1931-12-16 [0265]

§ A r a cl, december 16. Barabás Béla, az erdélyi magyarság általános szeretetnek és megbecsülésnek rvendő vezéralakja most ünnepelte arany lakodalmit és hetvenhatodik születésnapját. Nemcsak a rokonok ás ismerő­sök, hanem ^/rias Erdély egész magyarsága szerencsekívánatokkal halmozta el a jubiláló házaspár t./MTI7 § . Zalaegerszeg, december 16. Az Alsódunántúli Mező- ' gazdasági Kamara Keszthelyen még régebben üzemstatisztikai központot álli­tott fel Juhos Lajos akadémiai rendes tanár vezet|sé> alatt, aki már régóta rendszeresen foglalkozik a magángazdaságok jövedelemkutatásával. Junos tanár jaeet tanulságos grafikonokban mutatja be a dunántúli paraszt­gazdaságok jövedelmi adatait. Az adatok szerint s dunántúli parasztgazda­ságok harminc százaléka salyos helyzetbe került, mert normális öt százalékos jövedelem helyett átlagosan négy százalékos veszteséggel .dolgozott. A mélyülő válság hatása alatt majdnem az összes gazdaságok kuIterdeseDb gazd °sági irány felé kezdenek elhajolni. 1929-ről 1930-ra a katasztrális noldankenti nyershozam 235 pengőről 200 pengőre, a kat-sztrális hold-nkénti üzemköltség pedig 212 pengőről 160 pengőro, azaz majdnem 22 százalékkal csökkent. Ezek a^szamok a parasztgazdaságok önvédelmi h-rfiát jelentik a súlyosodé gazda© válsággal szemben, mert az egyre csökkenő nyersftozam mellett cs--kis meg— csökkentett áldoz-tokkal, azaz külterjes irányban való oltol ü dással birták számításaikat megtalálni. A kisgazdák nyers jövedelmének 27 s zázaléka' m arha— tartásból, 17 százaléka búzatermelésből, 16 százaléka sertéstartásból, 7 1/2 százaléka baromfitartásból, a fennmaradó rész pe ig fő : kónt vegyes nö­vénytermelési ágakkól ered. 2L búzatermeléssel r flunántulon még a sertés­tartás is majdnem sikeresen vetekszik. Igen jelentős ág a szőlő-j bor—és f ümölcstormelés. Az állattartás az összes nyers jövedelemnek 55 százaléka, kisgazdák terményeik 60 százalékát viszik piacra és 40 százalékát hasz— ^liíKifl s; ját gazdaságaikbp. A $:z dóságból kitermelt jövedelem a bent­íekvo tökének 1 1/4 százalékát képviseli. A kisgazdák egy napi munkáio 79 fillérrel érteke sül az ipari szakmunkások 5 pengőt ki tsvo" bérkeresetével szemben. Az Uzemstatisz,tikai központ ellenőrzése alatt álló parasztgazdar­ságok eladósddása nem nagy, de az elviselhetetlen nagy kamatteher miatt ez a kis adósság mégis katasztrofális. A kölesönvettetőké után átlagosan" 11 százalékos kamatot kell fizetni, mig ezzel szemben a gazdaságokból át lagosan csak 1 1/4 százalékos tisztajövedelmet lehet kigazdálkodni. A kü­lönbözet 9 3/4 százalék. A fizetendő adósság-kamat ás a kitermelhető iövedelem különbözete oly nagy, hogy emiatt a hitel teljesen elvesztette termelő fellegét. A saámtartasi központ mellett 140'ártudósitó kisgazda segédletével egy kis ár jelentő hivat aí*P is létesült, amelynek négy havi eredménye az a megállapítás, hogy a kisgazdák 27 százalékkal vettek- a nagybani árak felett és 20 százalékkal adtak a nagybani árak alatt,/MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom