Napi Hírek, 1931. december/1

1931-12-01 [0264]

/&/ § B u k a r e s t , december 1, /Magyar Távirati Iroda./ A buka­rest-kisenewi gyorsvonat Kisenew állomás előtt, midőn a Gibala alagutat elhagyta, kisiklott. ' J mozdony, a postakocsi és két másodosztályú személykocsi felborult, a mozdonyvezető es kisegítőié sú­lyosan megsebesült s a vonat nehany utasa is kisebb-nagyobb serülest szen­vedett. A kar felbecsülhetetlen. A sebesülteket segélyvonat szállította be a kisenewi kórházba. Részletek egyelőre még hiányzanak, mert a telefon­összeköttetés a nagy hóvihar miatt megszakadt. M/ § B rest, december 1. /Magyar Távirati Iroda./ Argeto­lanu pénzügyminiszter intervenciójára a képviselőház ma este befejezi a ielirati vitat es a holnapi ülésben mar megkezdi a költségvetés tárgyalását* ^ , B A k a r , e . s t , december 1. /Magyar Távirati Iroda,/Argetoir­nu pénzügyminiszter kijelentette, hogy meg karácsony előtt a Haz ele ter­jeszti a Nemzeti Bank szervezeti törvényét módosító törvényjavaslatot A Javaslat,szerint a Nemzeti Bank továbbra is autonóm intézet marad, csu­pán/, kormányzó hatáskörét szükitüL. " ^jQ^mányzót a pénzügy­minicztcrnek rendolij^ala. IvdM) —i — • -o § I o n d o n, deoember 1', /iía^yar Távirati Iroda ./ Misa liditíi Burham, a kiváló angol ironő, a -lanchester G-uardianban közölt iiyilt _ le­felében ismerteti az angol közönséggel a horv?,t politikai vezér k kife­jezett kívánságára azokat a súlyos visszaélésekéi, melyek segélyével a jugoszláv diktatúra legújabb választási győzelmét kierőszakolta. Az összes r közalkalmazottakat és hyugdijasokat figyelmeztették - úgymond -, hogy állásuk, illetve nyugdijuk azonnali elvesztésének ter-" he mellett a hivatalos jelöltre kell szavazniok. A polgármestereket köte­1 ezt ék. hogy legalább az összes választök hatvan sz ázalékát hozzák a szavazó urnákhoz, A szavazás nem volt titkos, a választónak a rendőrök szeme előtt kellett egy guamigolyot az urnába dobni, s jaj volt annak, aki azt nem a hivatalos urnába dobta. Hinnék következtében a választól tömegesen tartózkodtak a szavaz stol, s hogy ennek ej lenere rengeteg guüimigolyót találtak az urnákban, annak lyitiat a kormajiy eddig nem ma­gyarázta iieg. üecsáriban egy ellenzéki vezéri ér fiu Írásbeli figyelmez­tetést kapott, hogy az ellenzéki jelölt győzelme esetén o és barátai súlyosan fognak lakolni, Zágrábban a rendőrség jegyzéket készitett es rend­őrök szavaztak a szavazástól tartózkodó v 3, asztok helyett, úgyhogy egyes választók nevében harmincszor is szavaztak. Boszniában, hol a lakosságot a végsőkig elkeseríti a súlyos nyomorúság, a marasztok megostromoltak a választasi helyisegeket. Bihiss kerületben a parasztok osszeromboltak a helyiség berendezését,, Négy vílasztási biztost súlyosan megs?.beeitet­tek, egyet megöl t.k. A ozávavölgy boszniai részen a Darás, ztok heves t harcokat viv .ak ezzel a kiáltással: "le a diktatúrával, el jen a koz tár­saság! ".-Itt is hetvenöt százalék többséggel választottak meg a kormany­jelöltet, , , , . , ., Az irónő végül kijelenti, hogy a kormány a vala ztasi komédiá­val európai pénzügyi körökre akart kedvező hatást gyakorolni,mely ektol .• nagy kölc .önt akar felvenni az óriási hadsereg es csendőrség fentartasa­Ift, melvtől a diktatúra léte függ, h világ rövidesen hallani fogja a horvátok és bosnyákok véleményét erről a helyzetről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom