Napi Hírek, 1931. november/2

1931-11-28 [0263]

§ Százmilliós számok r, posta forgalmát) 1 n. \ Statisztikai Szemle októberi siámában Várszeghy Imre dr,.érdokos cikket irt a postai forgalomról. Ezserint Magyarországon a postahivatalokon kí­vül 5220 helyen lehet postabélyeget venni'ós 6425 levélszekrénybe lehet leveleket bdobni.' 1 postai járatok vizén, szárazon é± a levegőben a mult évben naponta 114,696 kilométernyi utat tettek meg. Egy év alatt ez többre megy 34 millió kilométernél. A magyar'postákon 21,036 főnyi személyzet' dolgozik, ezek közül 7624 postamester. Az állami postások száma 13,412. akiknek egv ötödrésze női munkaerő, k postáméstöröknek több, mint a fele ' • ,,„,,£ posta a nazai iorg aiomo in 1930-ban 193.6 millió legeiét, 92,2 millió darab nyomtatványt, 18;4 millió hivatalos lóvéikul deményt ós-104,1 millió hirlapot szállított, A felek 10.3 millió postaut-1­ván-on 697.5 millió pengőt adtak fel, Szállított ezenkívül 11.3 milli-é csomagot is, melyeknek súlya,72,8 Millió kilgoramm volt és a felek által bejelentett erteké 723 millió pengő, A külföldre irányuló forgalom ezeket a szamokat 8-15 százalékkal növelte meg, /MTI/ § litóz nagybánvá Horthy Miklósné nyomorenyhitő akciójána november 26.-án/l ' pénz— és természetbeni adományok érkeztek: Dr. Fraund István 300 aengő, Mautnner Alfíád 150 aen?;ő, dr. Har­sányi Móric 100 pengő, "ossala Bándor székesfővárosi tanácsnok 48 P, Engel Ármin 20 P, df. Pinkey Ferenc 10 P., vármegyei m.kir. gazdasági fel­ügyelőség Győr 6 P.. a székesfőváros házankénti gyűjtésének :• eredménye ., november 26.án 588 pengő 50 fillér. Természetbeni adományokat adtak: fieseltnier Emil R.T. 100 drb gallér, 6 darab ing, Radnai Miklósné 1 csomag ruhanemű, ABO központi iroda egy csomag különböző ruhanemű. Angyal József egy csomag ruhanemű, Varga Mihály kát pár uj női cipó, ( Miskölb törvényhatósági joggal felruházott város szegenyel re-' szere adakoztak: Papp Antal görög katolikus érsek, özvegy Dadányi Sándorné, 8 Legeza László kormányfőtanacsos, Gosztonyi JózSef, Hentzlmann Aladár, Földes Zolgán bariágaz ~ató, Fischer Ignác, Minnich l'iklós, dr. Kormos Géza, 100-100 pengő, kulturihérnéki hivatal Miskolc, T; 'eiszlovics Samu, "Balogh Zoltán nyugalmazott főispán Farkas István reform'tus főesperes, Székely Aladár, kormánytanácsos 50-50 pengő. Révész Aálmán . .-. ev.raf. Püspök, gróf Roller József, dr. Vajda *-éza főorvos, Osonka Mihály, % . özvegy Tarnay Gyuláné, dr. Feledi Aladár, dr. Schnollor Károly jogtanár, dr. Sugár Gyula, Greutter Antal, özvegy Kérészi Antalné, M'száros L-ios 40-40 ^engo,özvegy íun Bert-lannő, Kozma Fer.nc lapszerkesztő, özv. Marké Lászlóné, özvegy Koós Sománé, dr. Kellncr Miklós, Targa Károly, noles üalman^ özvegy .... - Szeremley Lajosné, vitéz Viola István,' Weingarten Dánielne 25-25 pengő, Vednai Jozsefnó, Lishtensteim Izidor Kovács Lajos, vitéz Bethlenfalvy Gyula, Báris Arpádné, Igaz János ny. tanfelügyelő, özvegy Bartha Báláné, dr. Koloss Mihály,orvos,, özvegy Balton Antalné, íállay Mária földbirtokos, Trilherst Lajos. Lukács Mik­lós, Davidovics Hermann, Sastner Adolf, Lányi Adolf né 10-10 pengő, Természetbeni adományokat adtak: Gergely Samu, Miskolc 5000 kg szén, Ilosvay testvérek 5 kg list.20 kg burgonya, 5 kg bab és 50 kg fa. November 27 6-ón a következő pénz és természetbeni adományoka érkeztek: Balogh Elemérné gyüitése 845 pengő, dr. Sáamon Géza tanácsnok gyűjtése 410.20 P. Gazdák Biztosító Szövetkezete 20C P, Kisgyéri Kőszén­bánya r.t., Első fflagyer Papírgyár R.T., a Magyar Johanaita-rend gróf Teleki Pál 100-100pengő, Földváry Emma, dr. örményesi Hirsch Ödönné 50-50 pengő, Schara Béla székesfővárosi tanácsi főjegyző 27 . 50 pengő', "Asz­taltársaság" Budapest. Teres Pálni-utca 1. 12.5o peng^.Budapest székes­főváros házankénti gyűjtésének eredménye november 27.-én 328.88 P. A Pester Lloyd fit ián adakoztak: Magyar Rézhenger müvek R.T, azelőtt Choudoir et Comp 500 P, Nev 8 r.t. 200 oen-o,

Next

/
Oldalképek
Tartalom