Napi Hírek, 1931. október/2

1931-10-16 [0261]

/G/ §Bukarest , október 16. ilfegyar Távirati Iroda./ A Curen­tul agy tudja, hogy a november lü.-en megnyíló parlamenti ülésszak nagyon rövid lesz. A kormány felszólítást intéz az ellenzékhez, hogy a felirali ­es költségvetési vita során a lehető legrövidebbre szabja felszólalásait. A kormány meg a karácsonyi szünidő előtt be akarja terjeszteni és meg akarja szavaztatni a közigazgatási törvényjavaslatot és a sürgősebb kato­nai törvényiavaslatokat, agyszintén a minisztériumok átszervezési tör­vényjavaslatát. A nemzeti parasztpárt a közigazgatási vita során támadni akar­ja a kormányt es ehhez az egész ellenzéket szeretné megnyerni. A kormány gazdasági jkokból a parlamenti ülésszakot már febraár 15.-án be akarja rekeszteni. /&/ ^ Bakarest, október 16. /Magyar Távirati Iroda./ A libe­rális r part nehany lap értesülése szerint a parlamenti ülésszak megnyitá­sa utan^azonnal követeli majd a mezőgazdasági adósságok konvertálását. A liberális part ex prepozíciójához az egész ellenzék csatlakozni fog es e kérdésben heves támadást intéz a kormány ellen. /&/ r § B^u k a r e s t , október 16. /Magyar Távirati Iroda./ Mária anyakirályné tegnap Szinajába érkezett. /G/ | B u k a r e s t , október 16. /Magyar Távirati Iroda./ A brai­lai országúton Sorban-G-hLta herceg ­. a\ autója elütött egy kerékpá­rost. Az autó felborult, kerékpáros -.• a a helysz: inon kiszenvedett, A soffőr a fején és a kezén súlyosan megsérült, míg a herceg a lábán és a kezén szenvedett könnyebb sérüléseket. § I: o n d o n b 6 1 jelentik: Hoover elnök a íehér Házban rádió­beszédet adott le a rendőrfőnökök szövetségének floridai konferenciája számárr. Az elnök^hangoztatta, hogy a^gviva banditák dicsőítése helyett inkább a kötelességtudó rendőrök dicsőítésére volna szükség Ha a közvé­lemény ós a bíróságok r erélyesen támogatnák a rendőrség munkáját, kivehet­ne irtani azt z. bűnözési fertőt, amely c.z^amerikai nagyvárosok gyalá­zata. Hoover végül kifejezte azt a reményét- hogy el log mó jönni az az idő. midőn az áll°m összes erkölcsi tényezői a uunelleni harc oldalára állnak./lTI./ § L o n d o n b 6 1 jelentik: Dr. T 7ilder Brancroft, az amerikai Gornel1-egyetem tanára, előadásában kijelentette, hogy a növények épugy hajlanak az elmezavarra, int az emb.rek. üz emberi elmezavar oka ~z agy proteint^rt^laán-k 'sűrűsödése. Bizonyos nővén:ok,-pl. a mimqsa pudica­protei iel való kezelés után oly érzékenyek lesznek . ' hogy a legcsekélyebb érintésre lekonyulnak leveleik, ugyanez 1 növény ellentétes kezelés után még a legerősebb iitée ekre sem reagál, lás növényeknél^órzéstelenitőszerek befecs endezésével az eszmél etlensóg­re emlékeztető állapocot sikerült előidézni\AlT£./ § L o n d o n b ó 1 jelentik: Bidston mellett, Cheshire gróf­ságban Anglia./ egy Tuá»r-koraoeli régi kastélyt lebontottak ©s eredeti helyétől 6t mértföldnyi távolságra egy lolyomelletti dombon építették ujbol íel. Az áthelyezés három évig tartott, minden egyes követ ós al­katreszt külön^megjelöltek, s a falakról a lebontás ka'öntöző stádiumá­ban töbüezer fénykeaielve .elt koszitettek. Így amerikai cég 150.000 fontot igó'rt a tulajdonosnak, hs a k~stal\t Amerikába engedi szállí­tani ./líl./ nnciír<nc l írvini'Álí

Next

/
Oldalképek
Tartalom