Napi Hírek, 1931. október/1

1931-10-01 [0260]

. . S-o- A n kara, október 1. /Tűrök Távirati Iroda/ Izmed pasa . miniszterelnök tegnap este Ankarából elutazott Athénbe és Budapestre. A pályaudvaron -búcsúztatásara megjelentek a köztársaság elnöke 4 a diplo­máciai testület es a kormány tagjai és sok előkelőség, /MTI/ . .§ r°~ Ankara, október 1, /Török Távirati Iroda/ Izmed pasa miniszterelnök Ankarából való elutazása előtt a Török Távirati Iroda munkatársának a következeket mondotta: . Athéni látogatásom során végleges megoldáshoz aka rom juttat­ni mindazokat a kérdéseket, amelyeket meg a görög és a t rök nemzet kozoU nem tisztáztak. A ket nep között a hosszú harcok után ma őszinte barátság van es a ket nep jószomszédi viszonyban él egymássá . Az an­karai szerződés alapján kialakult helyzet a legteljesebb harmóniát teremtette meg a ket t nep között, amelyet még fokoz a két nemzet között íennallo érdekközösség. Arra törekszünk, hogy a kölcsönös barátság es tizalom efrzaie.t napról-napra elmélyítsük a két nép között* Athénben teendő látogatásom alkalmából igyekszem majd kifejezésre juttatni a tö rok népnek,ez őszinte szívből jövő érzelmeit. Meggyőződésem, hogy en­nek az őszinte közeledésnek gazdasági vonatkozásban is igen nagy ered­menyei lesznek. J Budapesten kifejezésre juttatom maid-aj. török nemzetnek a ma­gyar nemzet iránt érzett őszinte rokonszenvet. A két orszáV között nincs semmiféle^érdekellentét, A két ország minden érdeke vmjs&uáiEsm d % lelkükben.elo őrzéseik is azt kivan iák, hogy a két ország/virágoz­zék. Mindnyájan.azt kívánjuk, hogy a ket ország közötti gazdasági kap­csolatok is a kölcsönös erdekeknek megfelelően minél jobban kimelyüí­jenek. Remelem, hogy ennek a kölcsönös közeledésnek gazdasági és er­kölcsi eredményei napról-napra gyarapodni fognak* /MTI/ ^Wci/íj'w §Lond ónból jelentik: A newyorki Astor ,hotolben női fol találok szabadalmi kiállítást rendeztek. Bár az Egyesült Államok csak min­den ötvenedik női feltaláló találmányát szabadalmazzák, mégis 15,000-nél több szabadalom áll női engedélyesek nevén./MTI/ {Londonból jelentik: A hollywoodi f ilmmuzenmban nem ­rég egy pisztolyt helyeztek el,mellyel-száz filmsztárt "öltek meg" külön­böző filmfelvételek során. Az "áldozatok" közt szerepel Pola Negri, Adolf Monjou, Richárd Dicks ds sok más ismert filmművész. /MTI/ § L o n d o n, szeptember 30. /Magvar Távirati Iroda/.Az alsóház­ban Snowden kincstári kancellár egy interpellációra felelve kijelentette, hogy a fontsterling alátámasztására felvett 80 milló font külföldi kölcsön az államkincstárnak jutalékok ós hasonló költségek cinén 1,047.000 fontba került, amit a kincstár már kifizetett. Harsogó derültséget keltett Snov/den azzal a szellemes válasszal, mellyel T Tise szélsőbaloldali képviselő interpellációit hallgattatta el. Midőn az interpelláló ismételten Anglia külföldi ad°sságainak kérdését fe­szegette, a kincstári kancellár kijelentette, hogy az aktívák közt szere­pel az az ezernillió font.melyet Oroszország tartozik Angliának s az inter pelláló kitűnő szolgálatot tehetne hazájának, ha arra használhá fel óriási moszkvai befolyását, hogy bolsevista barátait ez összeg visszafizetéseié birná./BTl/ ' . I §Lond ónból jelentik: Eszakmexikó ólonbányáit a szovjet óriási megrendelései mentették meg a fenyegető üzemboszüntetóstől. Augusz­tus havában 2400 vaggon rakomány ólmot szállítottak Szov jetoroszor szagba hir szerint municiós Gólokra* /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom