Napi Hírek, 1931. augusztus/2

1931-08-29 [0257]

§ Halálozás, hedri Eedry Sándor, de genere Aba, m.fcir. őrnagy a III. osztályú katonai , érdemkereszt, az ezüst- es bronz Signum Laudis, a károly-csa.patkereszt es a : ebesülósi erem tuljdonosa e hó 29.-én reggel negyednegy órakor elhunyt. Temetése e hő 31.-én délután 4 Órakor lesz a kerepesi-t meto halottasházából. Az engesztelő szentmiseáldozatot a budai helyőrs gi templomban szeptember elsején délslőtt 10 órakor tart­ják. Az elhunytat csaladja és nagykiterjedésű rokonsága gyászolja. /Pro domo. A hir szives közléset kéri Hedry. az Apostolnyomda igazgatója./ . § M o h á c s, augusztus 29. Ma a mohácsivész négyszázötéves er/fordulója napián avatják ,f el Mohácson a lengyel emlékművet, délelőtt fel 10 órakorba Széchényi-téren ünnepélyes szentmise volt, amelyet dr. Háaz István tábori püspök oelebraált. A misén megjelentek: Behidj bej török követ, Laszkoyszky Szaniszlő lengyel követ, gróf ü zéchényi Ka­roly, az Országos Báthory-Bizottság alelnöke, Kozmovszky altábornagy, a4 v vegyesdandar parancsnoka Pécsről, Czettler,Jenő, a képviselőház al­elnöke, dr. Lázár,Andor honvédéili miniszteri államtitkár, Igaz Béla" kanonok,, a felsőház képviseletében, Felkay Perenc tanácsjegyző, Buda­pest székesfőváros képviseletében, Pallay Rezső, a Vitézi Szék kapitánya, a Vitézi S a ék kepvi .eletében';Jol,envol tak mée Patacsy Dénes, Mihálii Vilmos, es,dr. ,SchmidtLaszlő országgyűlési képviselők, dr. Kiss Lajos szeks~zárdi apátplébános, Martinék Vince őrnagy, állomásparancsnok, valamint Tolna­es Zalavarmegyók képviselői. Kozmovszky altábornagyot Margittay polgármester fogadta üdvözlő beszéddel a tér be járatánál. ,Ezuta,n a levente-diszszázad előtt haladt el az altábornagy^ akit a diszsátor előtt Nyáry Pál, a Len­gyel-Magyar Szövetség elnöke, logadott és bemutatta neki a lengjél követet, a török követet es,a többi jelen volt mólt óságokat. Mise alatt a mohácsi­Szent Cecilia egyházi énekkar énekelt vitéz Tofalvy kántor vezetése alatt. Zászló alatt megjelentek a vitézek, a frontharcosok, a hadasjtyánok és a mohácsi ipartestület .Ugy a városból, mint a környékről többezerfőnyi ünneplő közönség gyűlt egybe, áb e után Gyenis István dr. mondott szent­beszedet, -üzután a Szepesi-parkban felállított lengyel emlékmű­nél folytatódott az ünnepsóg.AíTI./ § A Duna-^riva-Adria Vasút igazgatóságának közié- e szerint Sz­kesíehervar- es Budapest között a 131. szama smautobuszvonat közle^ kedese augusztus 30,-ával megszűnik. A vonat utoljára augusztus 29.-én közlekedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom