Napi Hírek, 1931. július/1

1931-07-01 [0254]

A/ § P a r i s , július 1. /Magyar Távirati Iroda./A parlament hajnalig együttmaradt, hogy a júniusi póthitelekre vonatkozó törvény- " javaslatokat még július l.-je,előtt elintézhesse. A szenátusi és képvi­selőházi szöveg összeegyeztetésével c^ak ma reggel fél négy órakor ké­szültek el. /E/ ff áris , július 1. /Magyar Távirati Ir»da./ Melltn kinostáii államtitkár es Edge amerikai nagykövet a Matin értesülése szerint tegnap késő estig még nem kapta kézhez xioover elnök végleges utasitásait. Kéré­sükre,a ma délelőttre,tervbevett ujabb francia-amerikai értekezletet ma délután negyednégy órára halasztották. washingtoni híradás szerint ,Htover elnök azért,késik a,válasz­szál. mert előbb be akarta várni egyrészt a francia,szenátus állásfogla­lásai, másrészt a berlini amerikai nagykövet jelentését Brüning kancel­lárral és Curtius külügyminiszterrel folytatott legutóbbi megbeszél és ér' -:­A/ § P á r i s , július l.,/lagyar Távirati Iroda./,Laval miniszter­elnök tegnap este közvet itő kiséri etet végzett a bérviszályban ál^ó* tex­tilipari munkaadók és munkások között. A közvetités,azonban nem jart ered­ménnyel, mert mindkét fél továbbra is ragaszkodott álláspontjához. ­:- . /T/ § M o szkva, július 1. /Savas./ AJFerenc József-földről érke­zett szikra táv irat* : szerint egy expedioió kőszéntelepeket fedezett f a szigeten. /MTI/ §London,ból jelentik: Harry 'JPro,ggatt lingfioldi farmer épen : elinííito tta autóját, amidőn velőtrázó gyermeksikol-•, tást hallott* xiémülten lát ta, -hogy az elülső keréla átment az aató közelé­ben játszó kttéves fiacskáján. A gyorsan előhivétt orvos a^Star szerint megáílapitotta, hogy a gyermeknek az ijedtségen k vül semmi baja nem történt f s vajlűszindleh az apróság szokatlan kövérsége mentette meg csont­jai épségé t.AÍTI./ •MM 1 . — — § L o n d o n b ó 1 jelentik: A kanadai ui vámtarifa a többi között fontonként 15 cent vámot ró ki az ^Amerikából és külföldről behozó:t képes heti és havi i'olyóiratokra, k főkormányzó'a tudományos és a vallási folyóiratoknak időről-időre vámmenteis|get nyu,that. Mi­után ,he tenkint sok százezer példányban érkeznek a népszerűbb amerikai folyóiratok Kanadába, a vámtcl jelentékeny jövedelmet tónak. /MTI./ § I o n d o n 'o ó 1 jelentik: .amerikai birok. ügyvédek és jogtudósok nemzetközi jogi tanulmányútra r indulnak NewyorKbóI Angliá­ba és Franciaországba. A hajó valóságos uszó joni egyetem le^z na. könyvtárral. Útközben a legkiválóbb amerikai jogi szaktekintélyek e sokat tartanak. Franciaországban és Ángliában meglátogatnak az lg ügymini ztériumokat, í'ontosabb törvényszékeket es a jo^,történelmi sz-em­.jontból érdekes helyeket, miözben ne izet közi hirü j o*.iszok amerikai. • angol és francia jogi kérdésekről tartanak összehasonlító előadásokat., *z ut hivatalos címe: "Amerikai jogászokzarándokútja a nenzetközi jog ss a magánjog forrásaihoz" ./.ÍTi./ < ik^iL_ \R

Next

/
Oldalképek
Tartalom