Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-15 [0252]

t t /Mayer János Kápolnán. II. folytatás./ Felszólította választóit, "hogy minden utógondolat nélkücb kövessék Bethlen. István gróf politikáját, mert rz egységes párt progrRmm­jának az agrárpogramm egyik integráns része ós a mezőgazdaság konszolidá­lása P törvényhozási munkának egyik iegíóbh feladata. Hosszantartó lelkes éljenzés fogadta a miniszter felszó­lalásait, Mayer Jáncs földmivelésügyi miniszter pr^rammbeszédáiek elmondása után minden községben a községházára ment kíséretével és ott hosszasan, közvetlenül elbeszélgetett a gazdákkal, meghallgatta a helyi . panasz okát, 'megnyugtató 'felvilágos it ásókat adott., az eléje terjesztett kérdésekkre:-. Elmondotta, hogy a kormány milyen intézkedéseket tett a föld­höz jutottak fizetési feltételeinek enyhítése terén, részl etesen elma­gyaráz taa bolet tat örvény intézkedéseit , kijelentette, hogy minden remény megvan arra, hogy a kormány a gyümölcskivitel szánára is uj piacokat fog nyitni . részletezte a farna szabályozására elkészített terveket s meg­hallgatta a gyümölcs vasúti, szállítási dijaira vonatkozó kívánságokat, A f öldmivelésügy i miniszter kijelentései a gazdák mindenütt megnyugvással fogadták. Mayer János föl dmi ve lés ügyi miniszter kíséretével késő es­te tért vissza kerületéből a fővárosba. /MTI/ . § A Magyar Légiforgalmi R.t. ma reggel nyitotta meg.a buda­pest-nyiregyházai repulővonalat t amely a pécs-kaposvári vonal mellett immár a második. Az első utaá a repülőgépen a következők tették meg: Sillay Ala­dár főfelügyelő, a Légügyi Hivatal képviselője, herceg Hohenlohe Ferenc, Apáthy. Jenő és lovag Wahl Henrik, a Légirforgalmi R.t. képviseletében és Krúdy Gyula, a nyíregyházai születésű regényírón A repülőgép menetrendsze­rű pontossággal érkezett meg Nyíregyházára, ahol Erdőhegyi Lajos főispán és Bencs Zoltán polgármester üdvözölte p repülőgépi utasait. Délben a vá­ros az uj repülőviszonylat megnyitása,alkalmából bankettet adott, amelyen a fent felsoroltakon kívül megj el ent 'Éber Antal, az egységespárt nyíregy­házai hivatalos képviselőjelöltje is, A repülőgép á kora délutáni órákban ismét menetrendszerű pontossággal érkezett vissza Budapestre. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom