Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-10 [0252]

* íjf' —— — — - j —- — ' mm v -w £r w §.P é c s, június 10, A pécsi Erzsébet Tudományegyetem ma délelőtt az ujmegyetsmi építkezés ünnepé Íves alapkőéibe lyezésenek alkalmálxSl Klebelsberg Kunő gr<5f kultuszminiszter jelenlétében dísz­közgyűlést tartott. k miniszter tegnap a késő esti órákban érkezett Pécsre, ahol az állom.son az egyetem küldöttsége és a hatóságok vezetői fogadtak A fogadtatás után a miniszter a püspöki paLlába hajtatott és pécsi tartózkodása alatt Virág Ferenc megyéspüspök vendége. Ma reggel a .miniszter és kísérete az egyetemi templomban szentmisén vett részt, majd az egyetem aulájában megkezdődött a disz­kó zgyülés, .amelyen nagyszámú előkelő közönség vett részt. Az egyetemi tanács tagjai Bozóky S-óza dr. rektor vezetésevei festői talárban je­lentek meg, a dékánok a dékáni láncot viselték. A debreceni egyetem képviseletében Kun Béla ^ rektor és Thegze Gyula jogi kari dékán vett részt a díszközgyűlésen. Ott volt Keresztes-Fischer Ferenc fő­ispán, Fischer Béla alispán, Nendtvich Andor polgármester, Virág Fe­renc megyéspüspök, aki Gebauer Miklós kanonok püpöki irodaigazgató kíséretében jelent meg, Igaz Béla felsőházi tag, prelátus, Madarász István és Visnya Ernő felsőházi tagok, Hanuy Ferenc pápai prelátus, volt egyetemi rektor, Sándy Gyula miiegyetemi tanár, A Magyar Tudományos Akadémiát Gyomlay Gyula, a Szent István Akadémiát Vargha Dómján kép­viselte. Megjelent még burányi Miklós és Fűnkösti Andor, akik a külön­böző irodalmi egyesületek képviseletében a Janus Pannonius Irodalmi Társaság alakuló közgyűlésére érkeztek Pécsre továbbá Cawallier Jó­zsef főszerkesztő, Ibi Ervin miniszteri osztálytanácsos, Kulcsár István miniszteri titkár, akik a miniszter kiséretében érkeztek Pécsre. A pécsi egyetem tanári kara télies szárában megjelente A kultus^ginisztert a terembe lépésekor a megjelentek lel­kes ovációval foga ták. Bozóky Géza egyetemi rektor üdvözölte a kultusz minisztert és a vendégeket, majd elmondotta megnyitó beszédit. „ qotWÍ f N . a S J k ? r 5 s,június 10. A belügyminiszter döntött a ^FmZikH ren ^ se §Mpuíet építése ügyében.Tizenhat pályázó kö­zul^odolak Ferenc es Bado Sándor budapesti ós Szarvas Gy-rgy napy­S 0 * 05 } építeszek kapt k megbízatást. A tervek szerint impozáns állami ep^ft epitesi munkálatait rövidesen megkezdik és még a tél beállta előtt be is lejezik. A kormány ez ui épület emelésével ismét gazda­gította a nagykőrösi stílusos középületek számát.AITI./ § Z a 1 a e g er sz e g, június 10. He.'gl József negyveiiteilenceyes zalaegerszegi szobafestőséged, aki különböző bűncselek­ményedért niar otszor volt büntetve és összesen tiz évet ült, az ősszel ui&'üo betöréseket követett el Zalaegerszegen, Zalaszentivánon ós Csur­gón. ( mry el ^szoitesben volt, csak most Ítélkezhet e-t felette a zalaeger­szegi törvényszék. A bíróság ujabb nlgyévi fegyházra és tízévi hivatal­vesztesre i.telte a negrögzött oetörőto Az ítélet jogerős ./MTI./ . §Zalaegersze g, június 10. Keszthely ^áros veze­tősége a ralaton es Keszthely prcrpagálása céljából néme nyelvű pros­pektust adott ki. A füzetben bőséges szövegrész, sok-térkép ós nagyszá­mú fénykép ismerteti a Balatont ós Keszthely városát, A zovegrészt i'lempa Karoly premoncrei tanár állítót.a össze. A könyvet töboezer pe.danyban küldték ki Ausztriába és Német országba./MTl./

Next

/
Oldalképek
Tartalom