Napi Hírek, 1931. május/2

1931-05-31 [0251]

§ P 6 o s,máius 31.Vasárnap, délelőtt kegyeletes megemlé­kezés os a trdiovzárás ünnepet ülte meg a pécsi %zső*bet tudományegyetem. Reggel 8 órakor az-ogystoai templomban * hálaadó Te Dcum volt. Ezután az egycteru tanács a gyermekklinikához -vonult } ahol lelepleztek az egyletem európai hirnovü prof os szórónak, néhai Heim Pálnak^ oroméi1­szobrát, Gecső Sándor budapesti stobrászmüvész alkotásat, amelyet a klinika előkertjében nelyeztek el» A leleplezési ünnepélyen Virág Ferenc megyéspüspök es Nenatvich Andor polgármester vezetésével meg­jelent a város társadalBának szine-java. Bozóky Géza dr. ^rektor meg­nyitóbeszéd 'ben méltatta Heim Pál maradandó munkásságát és köszönetet mondott mindazoknak, akik adományaikkal lehetővé tették^ hogy Hóim em­lékét maradandó ércszobor hirdesse* Ezután Hainiss Eleaor dr, tiudnp esti orvosprofesszor a budapesti gyermekklinika nevében beszéd kisárotoben megkoszorúzta a szobrot. Az egyetem tanári kara nevében Pékár Gyula or vosprofesszor, felsőházi tag, a város raszóról Nendtvich Andor polgár­moster, a varmegye kópvis el ötében Hoff cr Kc^Llnán főjegyző, a Magyar Országa s Orvosszövctsóg r'szőről Szigcthy Gyula Sándor dr, budapesti orvos, a MÖNE nov'ben, podig^Windisch Elanor dr,,cgyotomi magántanár, a "poosi orvosszövctsóg rőszéről Entz Bula dr, pécsi orvosprof ossz rr, vogul pedig a baj tárai egyesületek helyeztek koszorút a, szobor talrg­zatára, 1 szobrot Anginán János dr,, a gyermekklinika jelenlegi igaz­gatója vette át, A közöns% ezután a bőrgyógyászati klinik ;ra vonult, amelynek tahtermobon Bcok Soma nagynevű professzor szobrát lepleztek lo. Bozóky G,'za rektor megnyitója utánLang líiháLv dr# egyetemi magán­tanár méltatta BeekjSoma emlékét, mint annak ' hu tanitványa es munkaatársa. Miután megkoszorúzta a ^szobrot. >. . * Neüber Ernő, a klinika jelenlegi igazgató ja,, vette át az emlékszobrot. f Ezt követően délelőtt 11 órakor az egyetem központi épületének aulájában tartotta mog az egyetem évzáró aiszközgyüesot, Bozóky GoZL rektor f beszámoló ii után Ncubcr Ernő iSock Somáról mondott emlékooszádot ós méltatta tudományos gályafutását* Krisztics Sándor dr, egyetemi .ianáta hősök emlékorőltartott hatásos beszedet,, végül Pázmány Zoltán dr. jogikari dcikán hirdette ki az elmúlt tanov. Pályadíjainak eredményét, a rektor pedig kiosztotta a pályadijakat, / — — _ , ^ $ f & £ t o r z s ű 11 et, május 31. 'Jssterzsóbet en vasárnap dúl előtt lepleztek le az ipartestület szoknyában a világháborúban elesett iparosok enlok^o ajat. Hngy-Gy/ry István polgarmesterheíyettes, Pri«cz Lajos ipartestuiai_olnok.es Aontós Rezső alelnök mondottak űnaepi beszédet. v*/^°5^ nsog Jelenlctjbon tartottak meg a Hősök-napját a város­háza elocti toron.^ ahol Vasary Gyula c.üóke^ctt mog a hősi halált inalt ma­gyar katonákra-, ./MTi./ - ö . ++ , T3 , * ?, e , s t c * 2..s 6 b e t,május 31. Vasárnap sajtonapot tar­tottak Pesterzsébeten a Közlöny ci.au lap fennállásának harmincéves jubileu­ma alkalmából. Brjanyay Lajos, a Központi Sajtói/állalat vezérigazgatói-, mondott ünnepi beszedet, melyben a,sajtó fontos nenzetneveló* munkásságát targyalta. Toblor János országgyűlési kopvisolő a keresztény nemzeti politikáról tartott előadást. Zagon István iró ós Gáspár Jenő költő írásaikból olvastak fel./Míl./

Next

/
Oldalképek
Tartalom