Napi Hírek, 1931. május/2

1931-05-16 [0251]

A é § P á r i_s, május 16./Magyar távirati Iroda/ Sauerwein, a Matin genfi tudósítója ugy véli. nogy'bár Briand, HenJerson, Curtius és Grandi tegnapi tárgyalásán Curtius erélyesen s ikraszállt az ellen, hogy áz osztrák-német vámunió kérdését a hágai bíróság elé vigyék, természetes dolgog, hogy az ügynek Hága elé való vitele elől: 1 , nem lehet kitérni. A francia kamara legutóbbi szavazata ez irányban telje­sen határozott állásfoglallást jelent. Eenderson egyébként, aki sz elsők^között követelte az ügynek a népszövetség ele való vitelét, szintén nem engedheti meg, hogy az ügyet ne terjesszék a hágai bí­róság elé . .Csaknem biztosra venető tenát, hogy a vámunió kérdése az illetékes jogi forum elé kerül. Az Európa-bizottságban az osztrák-német vámuniót egj'ál­talában nem jogi szempontbél veszik tárgyalás alá. Az európai bizott­ság feladata az. hogy Európa felvirágoztatásának eszközeit valamennyi hatalom_egyetértése alapj n találja meg. A bizottság előtt a kérdés az, vájjon az osztrák-német vámuniót uW lehet-e tekinteni, mint egy lépést a szövetséges Európa felé. Franciaors ág* erre határozott nem­mel felelt. Az osztrák pénzügyek ellenérzésére kiküldött bizottság amely tegnap ülésezett, határozott Ígéreteket kapott az osztrák kormánytol arra nézve, hogy vámügyi téren Ausztria semmit sem fog kezdeményezni anélkül, hogy a bizottság véleményét meg ne kérdezze. A lap értesülése ^szerint igen valószinti, hogy Ausztria megkapja azt a 150 millió schilling kölcsönt, amelyre a Kreditaistalt nehézségei következtében megrendült pénzügyeknek talp ráállítása céljából szük­sége van. Genfbe egész sereg pénzügyi szakértő érkezett tegnap, akik a külföldi tőkebefektetések gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel foglalkoznak. . Sauerwein szerint lehetséges, hogy az osztrák-német vám­unió kérdését, valamint magát a francia é olasz tervezetet is. egv kü­lönleges bizottság elé utalják. 9 ö " § L^o n d o n b ó 1 jelentik; Az angol műgyűjtő világ egyik leg fontosabb eseménye az az árverés volt. melyen az úgynevezett Howard kehelv került eladásra. Az aranyozott ezüstből és elefántcsontból készült 12 hü­velyk magas remekművű kehely 1525-ben készült, a hagyomány szerint Beckot Tamás cantorburyi érsek tulajdona volt és a regi angol ötvösművészet egyik legtökéletesebb munkájának tekintik.Az árverésen megjelent a kehely tu­lajdonosa, a norfolki herceg, továbbá Ramsay MacDonald miniszterelnök is. .z alig felpercig tartó*,árverés folyama az 5000 font kikiáltási ár 11,000 fontra emelkedett,mely áron lord üakefield a dúsgazdag olajmágnás vette neg a kelyhet es azt azonnal a Viktória and Albert múzeum művészettörténeti osz­tályának . aj abc ekozta. E|ész Angliában nagy megnyugvást keltett, hogy sike­rült a ritka kincset a nemzet számára megmenteni. Ugyanakkor került kalapács alá egy pompa* 12 személyes arany teás­készlet, nmelyet I.Pal orosz car le anyának, Heléna nagyhercegnőnek 130 évvel ezelőtt nászajándékul adott s amely 1826 óta a Sachsen-Altlnburg nagyhercegi család tulajdonában volt. A több mint 240 uncia sulyu arany kész le tért mindössze 1550 iontot fizettek, amely összeget a felMsznált arany nyers­anyagertoke is meghaladja. /MTI/ / § f á r i s, május 16./: agyar Távirati Iroda/ Genfi érte­sülés szerint ha ünaiu. ionüiartja lemondása;;, akkor június W-ig Laval miniszterelnök veszi át a külügyminiszteri tisztet es ugyancsak ő vezeti majd a népszövetségi francia bizottságot. Briand visszaté­résének időpontja eddigelé bizonytalan. 0 RS^ G0S \fi~

Next

/
Oldalképek
Tartalom