Napi Hírek, 1931. március/1

1931-03-02 [0246]

Müllcr István dr., a pécsi osógort jegyzője, felolvasta azt s határozati javaslatot, moly szerint a pécsi csoport megalakult ós három évre tisztikart választott, ainök lett'Bozóky Géza dr. egyetemi rektor, ügyvezető igazgató Faluhelyi Ferenc dr. egyetemi t^nír. Bozóky Géza ,dr. megalakultnak nonáotta ki "a csoportot, átvette az elnöklest és felkérte Király Ferenc dr. fővárosi ügvvédet, az Or?zi>08 Ügy vedszövetség ügyvezető alelnökét, előadásinak meg tartás ára­Király Ferenc dr. nagy érdeklődés mellett ismertette a hallga­tósággal a gazdasági intézet megalakulását, történetét és gazdag program­ját. Szászy Béla dr. igazságügyi államtitkár általános figyelem köze­pette tartotta meg nagyórtekü, elóVdása,t. Meleg hangon nondpt t Jcös z .n "-t et az alakulás iránt megnyilvánult érdeklődósért, maja a vidéki és fővárosi jogászság viszonyáról es a vidéki jogászok szóo hivatásáról tett nelyenjs.ro megállapításokat, £ Magyar Jogászegylet és annak. gazda-, s~gi jogi intézete - mondotta - közelebb akarja hozni,a főváros es vidék jogászságat és az erek egyesítése mellett a, testvéri érzésnek a kiépíté­se a célja. Szólott a jogi- és gazdasági-r elet kapcsolatairól, a na prob­lémájáról ós a vidéki jogaszságot a jogszabály- ós néppszichologia beható tanulmányozására hivta fel. Végül mégegyszer köszönetet mondott a meg­jelenteknek és üdvözölte a megalakult pécsi csoportot. Kuncz Ödön dr. budapesti egyetemi tanár a részvény jog reformjá­ról tartott nagy érdeklődéssel kisért előadást. Végül Bozóky Géza dr . rektor tartott záróelőadást, s ezzel az alakuló közgyűlés véget ért. Utána bankett volt. Vasárnap délelőtt az ügy vedszövetség péc£i osztálya jólsikerült felolvasóülést tartott a ko-eskqdeJlni és ip-rkan^r? tanácstermében, A nagy érdeklődéssel várt ülésen"magjelentek ^zászy Béla d r.. iga zságügyi állnntiUár, Nyulászy János dr. kincstári főtanácsos, Kuncz Örön dr. budapesti egyetemi tanár, a líagyar Jogászegylet számos budaoesti tagjs. a pécsi jogi es gazdasági el t számos kitünos&e. " Szabó János dr. jogtanácsos) a pécsi osztály elnöke, nvitotta neg nagyszabású beszéddel az osztályúlest. Hangoztatta, hogy az'ügvvéd nin­denkor batpr harcosa a ionnak, becsületes katonája "az igazságért folytatott küzdelemnek es hivatott védője az emberi jogoknak. .. ?z^tán áttértek a január elsejével életbelépett törvénykezés egyszrrusiteserol,szőlő törvény . isnertetősére; . a törvénv egyes sf.akasaf.it toob pécsi ugyved iemertette. ; " '"Nyulászy János"dr. kincstári főtanácsos, Az ingatlanárverések es mezőgazdák szanálása cinen tartotta meg a közgazdasági élet pécsi faktorai részéről is nagy érdeklődéssel kísért előadását. Ismertette a készülő törvényjavaslatot és f-zan be szállt. azzal a felfogással, amely burkolt moratóriumot' ­- gyanit a készülő törvény intenciója mögött. *z ölést Király Ferenc dr. Z{*rta be. /••TI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom