Napi Hírek, 1930. december/1

1930-12-03 [0240]

§ Ludovikás összejövetel. A Ludovika Akadémia elöljárói, volt parancsnokai tanárai ós hallgatói december lo.-én szerdán délután hat órai•kezdettel az akadémia tiszti kaszinójában téaestély­re gyűlnek össze. Az akadémia parancsnoksága az érdekelteket ezúton tisztelettel meghívja. Akik a vacsorán is résztvenni óhajtanak, eb­beli szándékukat legalább egy nappal előbb a parancsnoksággal tele­fonon tudassák. Névre szóló meghívók nem bocsátanak kiT/FTl/ § Nagybányai vitéz Horthy Miklósné segélyakciójára december 2.-án a következő pénz- és természetbeni adományok érkeztek: A magyar királyi kereskedelemügyi minisaterlum az alája ren­delt hatóságok, hivatalok, intézetek es üzemek személyzetének ado­mánya 14.632 pengő 31 fillér. Farkas Béla főispán Szentes gyűjtése 697'pengŐ, Koős Zoltán gyüitlse 600 pengő, dr. Kiss Tamás Budapest 172,05 pengő, a Nyugati rályaudvar személyzete által gyűjtött összeg 1& Í46 pengő 82 fillér x a soproni járás főszolgabirájának gyűjtése 110 pengő, Samarjay Lajos MÁV elnökigszgetó és dr, Tö.h István és , ,dr. Tóth IstváűOO-100 pengő, MÁV 0 főosztály igazgatóságának gyüj­iAétése 70 pengő, MAV 2 főosztály gyűjtése 65 pengő, MAV B főosztály jgczgatós ága/gy üntéso 61 pengő, MÁV F főosztály igazgatóságának gyűj­tése és /hak/ Barló Zoltán 58-58 pengő, ötven pengőnél kisebb adományok:t adtak: 'Gámán Gábor MÁV üzletigazgató, MIV G főosztály, MAV D főosztály, MAV 5 főosztály igaz. gatóságának gyűjtése, ; : . pápai járás főszolgabírójáénak gyűjtése, Horváth Kálmán alispán gyűjtésej egy Olaszországban élő magyar mánrök, MAV A főosztály, Zichy JJánes, P.K, altisztek, magyar királyi Ampero­lpgiai intézet tisztviselői, Huziák Lukács nyugalmazott tanár, dr; Nó­vák Ernő kirákyi ügyészségi elnök, Hám Lajos cserápkályhás mester', Kökényesdy Papp Ferenc nyugalmazott ezrdes, Csobánc-utcai faipari­tanonc ifjúsági egyesület, Harsa Katalin, gróf Csekonits Sándorné, Bende Lajos nyugalmazott pályaőr, dr. Szabó Sándor nyugalmazott állo mányu számvevőségi aligazgató, Körösszegapáti község közönsége és Zsedényi Béláné. /Folytatása következik/ t § Eljegyzés, Skaleoz Aranka és Schmidt Ferenc december 2.-án tartották eljegyzósüket./MTTT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom