Napi Hírek, 1930. december/1

1930-12-05 [0240]

§ A Budapesti Közlöny szombati szarna^a kormányzó névnapja alkalmából *a nemhivatalos részben a következőkot irja; Magyarország népe a hódolatnak, bizalomnak és szeretetnek tiszta,me­leg érzésével veszi körül és köszönti Pőmélt°ságU J(orinányzóját névünnepe alkalmából. „ , ,, Immár a második évtizedben vezeti Őfőméltósága országunknak sok dia­dalt és sok csapást látott hajóját, korunk zajgó tengerén, tajtékzó hullá­mok, s gonosz örvények és rejtett sziklák veszedelmei között, biztos kéz­zel! bö les előrelátással, nem lankadó hittel. Az 0 rendületlen hite a jö­• vendőben erős bizalma az isteni Gondviselésben át kell; Jiogy sugározzák a nemzet minden hu­fiának lelkébe, hogy erőt'adjon a gyngének, vigaszta­lást a szenvedőnek, bátorítást a csü^gedőnek. Ha az érzésnek és gondolkodásnak áa az egysége,amellyel az ország népe az Ö fenyőit lelki; kormányzójának nemes egyéniségét körülveszi ­a társadalmi^politikai és felekezeti tagozódás természetszerű választó vonala^ felett s nemzeti nagy feladatok irányának és jelentősegének felfo­gásában is áthatná és vezetné a közvéleményt; az mindenesetre egyik legha­talmasabb biztositéka lenne hazánk jövendő" boldogságának s a legszebb nem­zeti ajándék a Pőmóltóságu Kormányzó ur számára. Adja meg a jó Isten ennek reménységét ós ötömét neki ós stkat szenve e­dett hazánknak/ /MTI/ § A ^agyar Távirat i Iroda jelenti: Az igazságügyminiszter dr.Kenyeres Balázs egyetemi nyilvános rendes tanárt a törvényszéki orvosi vizsgálóbi­zottság elnökévé; továbbá dr.Baláa P.Elemér igazságügyminiszteri taná­csost, dr.Buday Kálmán egyetemi nyilvános rende6 tanárt. dr,Jah& József ny.miniszteri tanácsost, ar.Minicn Károly egészségügyi rőtanácsts egyetemi rendkiviili tanártj dr.Németh Odőn egészségügyi főtafiacsts, egyetemi rend­kívüli tanárt', dr.Rottenbiller Fülöp igazságugyminiszteri helyettes állam­titkárt és dr.Sztrache Gusztáv budapesti királyi főügyészt a bizottság tag­jyivá ujabb három év tartamára kinevezte. • iz elnökhelyettesi teendők ellátásával ugyancsak három év tartamára dr.Németh Ödön bizottsági tagot, végül a bizottság jegyzői tennivalóinak el­látásával ujabb egy év tartamára dr.Igó Elek miniszteri titkárt,helyette siftóeevel pedig az igazságügyminiszteriumban alkalmazott dr .Forintos S^o­^

Next

/
Oldalképek
Tartalom