Napi Hírek, 1930. november/1

1930-11-06 [0238]

r § I ewí órk , november 6» A 32'állam közül, amelyben kor­mány zdválasztás folyt,/tizenhatban demokratát, tizenegyben per'ig köztár­sasági jelöltet választottak meg. /MTI/ / az eddig beérkezett eredmények szerint § Szófia, november 6. /Bolgár Távirati Iroda/PJugoszláv. határvidékén elég erős földrengést éreztek, amely pánikot idézett elő a lakosság körében, különösen a közvetlen a határ mellett fekvő Qodecs és Berkovios • városokban. Több ház falai megrepedeztek, emberé létben nem esett kár. /MTI/ r 0 p p e 1 n , november 6, Az Odera felső folyásán a viz v ­annyira .apadt hogy az oppolni kerületben újból megindulhatott a hajófor­galom. /MTI/ § Miskolc, november 6. Borsod. G-ömör és Kishont közigaz­gatásilag egyelőre egyesitett vármegyék mi délelőtt megtartott kisgyülésen vitéz Borbély-Iatzky Smil lőispán köszönetet mondott az inségakciő céljaira hozzáérkezett nagyszámú adományért. Ugyancsak megköszönte a megalakitandé sportrepülő-egyesület céljaira beérkezett adoraáynokat, Bonis Aladár alispán bejelentette, hogy a negye• tisztviselői a XI. fizetési osztálytői a VIII.-ig fizetésükig egy, a VIII.-tői & Vl.-ig kettő, a VI.-túl az V.-ig pedig hat százalékát ajánlották fel az inségeny­hitő akció* céljaihoz. A kisgyűlés ezután 400 pengőt szavazott meg egyhaggu­lag a kormányzoné akciójára. * 3r. Osepela mezőkövesdi apátp?.ébános megköszönte a főispán köz­benjárását, amelynek eredményeképen a kormány 120,000 pengőt bocsátott a mezőkövesdi háziipar rendelkezésére. Kérte a főispánt, hogy szerezzen ér­vényt annak a régebbi rendelkezésének, hogy a matyóhimzéseket lássak el ved­jeggyel. /MTI/ T § A t h e .£_"£• novaaber 6. /Havas/ A millfieldi bányába idáig 85 bányász holttestét hoiták felszínre. A legutóbbi hirek sze­rint 19 bányászt életben talált ÜL* /MTI/ T §0olumbu sTi november 6. /Havas/ A millfieldi bánya­vállalat igazgatóságának közlése szerint sikerüli 26 bányászt ki­menteni; közülük hatot kórházba szállítottak. A tárnakbfn betemetve méec mintegy 20 bányász van életben, akikhez egye 1Ú re nem tudnak hozzáférni. /MTV T §í ár i 3. november 6*/Magyar Távirati Iroda/ A szocialista párt nagy eréllyel . folytatja a leszerelés erdekeben megindított propagandáját. A főváros falain 10.000 plakátot ragasztottak ki es a Populaire tegnapi számát 200.000 példányban osztották ki ingyen az, utcákon. Az Echo de Paris felveti a kérdést, hogy honnan veszi a part a pénzt ehhez a költséges propagandához. ORSZÁGOS LEVÉL, *, >. K. szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom