Napi Hírek, 1930. október/2

1930-10-19 [0237]

§ S o p r o n , október 19. /Magyar Távirati Iroda./ Vitéz nagy­bányai Horthy Miklós,Magyarország kormányzója,ma avatta fel Ünnepélyes keretek között a magyar királyi Erzsébet-1 adomány egyetem opéangelikus hit­tudományi karának uj épületét, majd résztve^t a hittudományi kar tanév­nyitó ' ünnepi közgyűlésén. A kormányzót,"aki különvonatán reggel 3/4 9-kor érkezett Sopronba, a pályaudvaron ünnepélyesen fogadták. Vitéz Simon Elemei]f^Thurner Mihály *.. polgármester vezetésével nagyszámú küldöttség v?rta'az államfőt. Ott volt Szily Kálmán és PetfciPál államtitkár, Herrmann Miksa volt kereskedelemügyi miniszter, GéVay 7 Wolff Lajos alispán, Pinezich István felsőházi tag, Pintér László, Östör d ózsef országgyűlési képviselőd es meg_sza,mpsan a varos ésYmegye társadalmának előkelőségei közű].. 1 fHi^/vW A kormányzó gróf Kelebe lsberg Kunó vallás- ós közoktatásügyi miniszter társaságáöan érkezett ás szívélyes szavakkal mondott köszönetet az üdvözlésekért, maid kocsira szállt, és a népies viseLtbe öltözött volt #ádasáy-huszárok bandériumától körülvéve ünnepi menetben az evangélikus templomba ha jtatott .4 focs szu útvonalon a lakdfeag sorfalat állott es mindvégig lelkesen ünnepelte az államfőt. A templom bejáratánál dr.Bozóky Géza, az Erzsébetudományegyetem rektora,- a tanács, dr.Kapi Béla evangélikus püspök pedigaz evőjgelikus püspöki kar e"s a lelkészkedő papság élén fogai tafAz oltári szolgalatot dr.Stráfcer Vilmos egyetemi tanár végezte, Kap*> Béla püspök pedig ünnepi prédikációt mondott. . fau ^xn-r>^^pM­A templomból a kormányzó az evangélikus hittudományi karnak a . f Deák-téren levő hatalmas szép uj epületéhez hajtatott, ahol a fel i^^w ünnepség végbement. A Deák-teren sok ezer főnyi ünnepi közönség nagy ellen­zéssel es lelkesedéssel fogadta a kormányzót ? aki ezután elfoglalta díszhelyét az épület bejáratával szemben. A hittudományi kar hallgatóinak éneke után Sándy Gyula i x műegyetemi tanár, az épület tervezője, jelentést tett az. épít­kezés befejezéséről, majd átadta az épület kulcsát dr.Bozóky Géza rector magniX^icusnak , aki engedélyt kért a kormányzótól az épület felavatására. Ennek megtörténtével dr.grót KlebelsbSjerg Kunó vallás- es közoktatásügyi miniszter t mondott fe^g^tó beszédet, melyet az ünneplő közönség nagy tetszés­sel és ellenzéssel fosaíott. utána báró Radvánszky Albert, a magyar evangélikus egyház egyetensö főfelügyelő|e mondott egy/jáza nevében hálás köszönetet a kormányzónak, a kormány tagjainak, az államnak és a városnak azért, hogy a mai ünnepet lehető­vé tették, majd a Mindenható áldásét kérte az evangélikus hittudományi kar­ra és annak uj épületére. Dr.Bozóky Géza rektor ezután átnyújtotta az uj épület ftulcsait dr.Deék Jánosnak, a hittudományi kar dékánjának, aki kinyitotta az épület kapuját és meghívta a kormányzo\és a vendegeket az épület megtekintésére s hittudományi kar tanévnyitó ünnepélyen való részvételre. A kormányzó kíséretével megtekintette az épületet, majd a hit ­tudományi kar nagytermébe ment, amelyet addigra mér zsúfolásig megtöltött az ünneplő közönsége A hittudományi ksr hallgatóinak Snekkara nyitotta meg a tanévnyitó közgyűlést, majd dr.BozókyNGéza mondott megnyitó beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy a mai nap háMrkő az egyetem törteneteben, amely azonban nem zárja be a további haladás utja,^. ^<*.k Dr.Kiss Jenő hittudománykari prodékán^áz 1929/30.tanévre szóló beszámolója után dr.Deák János dékán mondotta el szákfoglalójáti,: amelynek során a babiloni fogság világtörténelmi jelentőségével foglalkozott. r-A babiloni fogság, mondotta, a zsidó népnek határozott iranyu. fejlődést adott s enélkül a zsidó nép nem lett volna azzá, ami lett.Messiást váró népp*% a keresztényság előkászitőjévé. A babiloni fogság tanulság szá­munkra, hogy semmiféle fogság és feldarabolás nem semmisíthet meg oly nemze­tet, amely Isten kegyelmében bizva le tud számolni a saját tjüneivel es a / jelen minden nyomorúságát hajlandó elviselni reménységeinek megvalósulásáért. A nagy tetszéssel fogadott székfoglaló utan beiktatta a hittu­dományi karnak arre a tanévre beiratkozott 25 hallgatóját, majd az egyetem tanácsa doktorrá avatta Viczián Dezső lelkészt, aki a legelső Spronban fel­avatott teológiai doktor. . • . - ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom