Napi Hírek, 1930. október/2

1930-10-18 [0237]

v „, ' § L o n d o n , október 18, Mclbourneből jelentik, hogy Bowe} Kelly, az ismert ausztráliai bányatulajdonos 79 éves korában meg­halt. Kelly 1884-ben összes n 150 dollárért megvette a BrokenHill bánya­vállalat .nagyobb részvénypakettjét, amelynek értéke jelenleg meghalad­ja a másfélmillió fontot. Ezenkívül nagy kiterjedésű érdekeltségei voltak egyéb bánya- és kereskedelmi vállalatokban, /KTI/ »— 9­* 4 , §A z é k e s f e h é r v á r , október 18, Ma este 6 órakor ünnepélyes keretek között Székesfehérvárott megnyitották a Magyar Hetet. A varos főbb utvonalait fényesen kivilágíttatta a város és a kereskedők ki­rakataiban káprázatos fénnyel megvilágítva csillogtak a magyar ipar termé ­kei. Zenekarok jarták'be az utcákat és megafonok hirdették az egyes keres­kedők reklammondatait. Az utéákat a sétálok ezrei lepték el, akik gyönyör­ködnek az üzletek kirakataiban. /MTI/ 9 Bécs, •któber 18.Mint a Bécsi Távirati Iroda értesül, a szövetségi vasutak előz© igazgatóságának ügykezelese dolgában az állam­ügyész már indítványozta az előzetes vizsgálat megindítását dr.(&nther, Maíchat ée Foest-Mtnshtff mérnökök ellen sikkasztás büntette cimen./MTI/ § S o p r o r,október 18. Az evangélikus theologiai fakultás uj épületének felavatásán résztvevő" vendégek tiszteletére vitéz Simon Elemér főispán ma teát adott, amelyen részt vettek: Kapi Béla és Kiss István püspökök, Badvánszky Albert báró egyetemes felügyelő, Mester ­házy Ernő ev. egyházkerületi felügyelő, Herrmann Fiksa nyűg. keres­kedelemügyi miniszter, Ostor József es Pintér László országgyűlési képviselők, Petri Pál es Szily Kálmán vallásr és közoktatásügyi állam­titkárok, Pinezich István felsőházi tag. Tapp Kálnán prépost, Bend­torff Ferenc lipcsei egyetemi tanár, Haász Aladár miniszteri taná­csos, Haich Károly udvari tanácnos, Pfeiffer Gyula miniszteri fStaná­csos, Bozóky Géza, a oécsi egyetem rektora, Böhm Fore.no miniszteri­tanácsos, Ferenczy f Á T oor kerületi főkapitány, Deák János egyetemi dékán, l'hurner Mihály polgármester és sokan masok.'/í"F./ § Pichler Karoly dr., az Első Dunagőzhajózási Társaság mo­hács-pécsi vasutjának igazgatóhelyettese, a műszaki és forgalmi osz­tálv vezetője, a kopenhágai nemzetközi menetrendertekezletre való hivatalos útja közben Eerlinben ma hirtelen meghalt. Pichler dr . harmincnyolqevig állott a vasút szolgálatéban; mint lelkiismeretes, pontos tisztviselő széleskörű tudásával sok szolgálatot tett a íársa- " súgnak s a vasúti szakkörökben és a va suta stársadal ómban is nagy megbe­csülésnek örvendett. Az elhunytat Budapesten a Kerepesi-uti temetőben kedden, 21.-ón. délután 4 órakor , v helyezik örök nyugalomra. /ÍTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom