Napi Hírek, 1930. október/1

1930-10-09 [0236]

§ ü e b r c c o n,október 9, A debreceni gróf fiaza latvén tu­domány egy éten na délelőtt tartott tanévnyitó közgyűlését. Délelőtt 10 órakor a református nagytemplomban istentisztelet volt, amelyen * dr. révész Imre, a hittudományi kar újonnan kinevezett nyilvános ren­des tanára,mondott prédikációt. Ezután a református kollégium zsú­folásig magtelt dísztermébee megkezdődött a tanévnyitó közgyűlés . • amelyen a kultuszmiűisztort Szily Kálmán dr, államtitkár r képviselte. k társegyetemek részéről dr. Vargha József műegyetemi dókén, dr, Bozóky Géza pécsi ogyotorii rektor, dr. Szentpét ry Zsigmond, szo­f edi egyotemi tanár és dr, Kövossy Ferenc o soproni bányászati őiskola tanára jelentek meg, A közgyűlésen képviseltették magukat az^sszcs egyházi, katonai és polgári hatóságok, k Himnusz olónokléso után Csánky Bon­jamin lolépo r ok tor ,számolt be az elmúlt osztundőről. Hangoztatta,hogy Komoly lépesek történtek a mult evbon á debreceni egyetem természet­tudományi fakultásának felállítására-ós az egyotemnok a pallagi gaz-" dasági akadémiával velő egyesítésére• Debrecen, nint a lognagyobo ag­rárváros, orr,o a fakultásra predesztinálva ven, * tor nesz ot tudományi fakul tás/egy ébkont . he^yos vágányra korült es megvalósulás olőtt áll. fiz ogynáz, az állam es a, város hozzájárulásávnl negopithotí losz az egyetemi templom, k központi egyotom opületőnek külső munkái " bof ••,jeződtek. Kívánatos volna, hogy :; kovotkezo tanévot már az uj ogyc­temon nyissák meg,A központi ogyoton olőtti toron fölállítják nrjd IJóliusz Juhász rotcr.Konároni-Csipkós György. Szenczi Molnár Albert os a többi református nngy;k szobrát. Az épületben pedig a kollégium ogyik legkiválóbb növendékének, Arany Jánosnak, a szobrát állítják fol. f f / ügyo Az évfolyamán felépült tizenhat uj egyotomi-tanári lakás es a modern százhuszonötágyas Tiaza-intornátus megnyílt. Lépések történ­tok arra, hogy a kollégium világhírű könyvtárát az egyetem kezolcsabo adj&k át. Ezután dr, &zontpót?i"í Kun Bola, az uj rektor tartotta meg "Dvbreooni jogtani tők" cimü székfoglaló értokozJését, melynek eleién a debreceni ogyeton alapitóiról. Oorono Józsefről os gróf Tisza Istvánról, onlokozott noe. I rektori programjának főpontját az if- • jusar szociális gondozásában jelölte meg. Ezután Thcgze Gyula bölcsó­szetkari dekán mondott tanovnyitő beszédet. A lözgyülós a Szózat olónoklósével ért véget .AíTI,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom