Napi Hírek, 1930. október/1

1930-10-01 [0236]

G § B u k a r e s í, október 1./Magyar Távirati Iroda/ A Cu­rentul szerint a gabonapiacon tovább tart az áresés. A brailai gabona­kereskedők elhatározták, hogy végs* szükségben a kormányhoz fordulnak segitségért a kereskedelem megmentésére, s arra kérik a kormányt, hogy •lyaa intézkedéseket léptessen életbe, amelyek ? földmive lüket is meg­nyugtatják, tekintettel arra, hogy 8 gabonaárak fokozódó esése mély elkeseredést és elégedetlenséget váltott ki a falvakban. G §Bukarest, október 1. /Megye r Távirati Iroda/ Az Ava­rescu-párt vezérbizottsága megállapította a belpolitikai helyzettel szem­ben tanusiiandó állásfoglalását. A párt nem kérte a kormányzás átvételét - mint azt egyes lapok hírül adták - csak abban az esetben hajlandók átvenni e kormány­zást, ha a király ennek szükségességét kifejezetten a párt tudomására hozza • A párt ebúen az esetben . s csak a párt keretén belüli kor­mányban látja a helyzet megoldását; a koncentrációs kormány eszméjét Avarescu nem látja célravezetőnek. G § B u k a r e s t . október l./ksgyar Távirati Iroda./ A Üimineata szerint kaniunafc tegnap meg kellett volna jelennie a ki­rálynál, hogy eléterjesBze a parlamenti szünet elhalasztását, Maniu azonean nem volt a királynál. A Dimineata különösnek találja, hogy Maniu mar három hete nem volt kihallgatáson Károly királynál, ami ért­hetetlen még normális iaőoen is, de még érthetetlenebb a belpolitikai helyzet mai körülményei között, ügy tudja a Dimineata, hogy Maniu le­mond arról hogr elhagyja az országot, mert itthon tartja a belpoliti­kai helyzet ziláltság? és bizonytalanságt. Maniu tegnap hosszasan ta­nácskozott Juniannal, majd utána Mihalacheval és mindkettővel megtárgyalta a párt belső helyzetét. --­G # §Buk'arest, • _ október . 1./Magyar Távirati Iroda/ Amint jelentettük, a liberális part központi vezérlő ... bizottsága" ma tartja ülését, amelyen résztvesz. . valamennyi vidéki szervezet, hogy véglege sen^ döntsön a párt programmjafjjl- ... A vidéki szerveze­tek nagyrésze kijelentette, hogy csak olyan programmot hajlandó el­fogadni, amelynél össz eállításában ő' is aktív részt^veszr » Argetoianu továbbra is a háttérbe vonulva figyeli az esemé­nyeket. Igen sokan megkísérelték, hogy engedékenységre Dirják Arge­toianut Bratianu Vintilával és programmjával szemben, ő azonban ki­jelentette, hogy nem vesz részt olyan programra lesz ögezósé ben, amely­nek a jövőre nézve káros hatásriról már előre meg van győződve. Argetoianu a legújabb hirek szerint elhatározta, hogy nem vesz részt a • mai ülesenj . ezzel akarja dokumentálni, nogy, ' legdsen szaki tani "a kar Bratianu Vintilával. (ké9-s A vidéki szervezetek v ezotői . Bratianu beterjesztett prog^ rammián lényeges változtatást kérnek és pedig különösen az idegen to­kével való együttműködés és v kö-zg^zdasági helyzet ^illetőleg. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom