Napi Hírek, 1930. július/1

1930-07-05 [0230]

§ A Maggrar Távirati Iroda jelenti: A vallás ás közoktatásügyi miniszter az 1930-31 tanévre dr; Nékám Lajos egyetemi nyilvános rendes'tanárnak a budapesti m.kir. PAzmány Péter tudományegyetem rek­torává, dr. Trikál József egyetemi nyilvános rendes tanárnak a hittu­dományi kar, dr. Bálás Károly egyetemi nyilvánes rendes tanárnak a jog- és államtudományi kar, dr. Farkas Géza egyetomi ny. rendkívüli tan rnak az orvostudományi kar, dr. Papp károly egyetemi nyilvános rendes tonárnak^a bölcsészettudományi kar dékánjává és dr, Rigler Gusztáv egyetomi íyilvános rendes talárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Scnandl József egyetemi nyilvános rendes tanárnak az egyetemi közgazdaságtudományi kar dékánjává, dr, Kováts Ferenc egyetemi nyilvános rendes tanárnak a szegedi m.kir. Ferenc József Tudományegye­tem rektorává, dr. Kiss Albert egyetemi nyilvános rendes tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává, dr. Huszti József egyetemi nyilvános rendes tanárnak a bölcsészet, nyelv és történeitudományi kar dekájává^ dr. Ditrói Gábor'egyetemi nyilvános rendes tanárnak az or­vostudományi kar dókániává, dr. Frőhlich Pál egyetomi nyilvános ron- ' dos tanárnak a mathematikai ós tormészottudományi kar dékánjává ós dr. JeneyJSndró egyetomi nyilvános rondos tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. szentpéteri Kun Béla egyetemi nyilvános rendes tan árnak a debreceni m.kir.•Tisza István tudományegyetem rektorává, dr. Kállay Kálmán egyetemi nyilvános rendes tanárnak a református hittudományi kari dr. Teghze Gyula egyetemi nyilvános rendes tanárnak a jog és államtudományi kar, dr. Bodnár János egyetemi nyilvánosrenües tanárnak az orvostudományi kar, dr. Milleker Rezső egyetemi ny, r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, dr. Bélák Sándor egyetemi ny.r,- ta­nárnak az orvostudományi kar prodekánjává, v/alamint dr. Fornet Béla egye­temi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Bozóky Géza egyetemi nyilvános rendes tanárnak a pécsi magyar királyi Erzsébet tu­dományegyetem rektorává, dr. Deák János egyetemi nyilvános rendes tanár­nak, az evangélikus hittudományi kar dékánjává, dr* Pázmány Zoltán egye­temi nyilvános rendes tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává, dr, Mansfeld Géza egyetemi nyilvánosrendes tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. Tolnai Vilmos egyetemi nyilvános rendes tanárnak a bölcseszet, nyelv ós történettudományi kar dékánjává és végüld r, Gor­ka Sándor egyetemi nyilvános rendes tanárnak az orvostudományi lar jegyzőjévé tőrtént megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette ás tiszt­ségükben a mondott ido tartaméra megerősítette.. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom