Napi Hírek, 1930. június/1

1930-06-13 [0228]

:: Bérli n, június 13. /Wolff./ Ma este kiadott hivatalos közlemény a többi között ezeket mondja: A Németország és a Szovjetunió közti forgalomban az idő flyanán különböző kérdések merülte^ fel.amelyek a kölcsönös barátságos kapcsolatok,további fentartása erdekeben tisztá­zásra szorulnak. A kát kormány ennélfogva Összefoglaló diplomáciai meg­beszélések tárgyává tette e kérdések együttes tisztázását % E tárgyalá­sok a legutóbbi hetekben folytak Berlinben és Koszkvában es most bi­zonyos mertékig befejezéshez jutottak. .1 A mindkét részről fölmerült . panaszok égy részét a tárgyalások során már kielégítően tisztázták, a'többi kérdést az 1929, Január' 25,-i megegyezésben e célra tervbevett békél tetőbizottság elé fogjak terjeszteni t amelynek óvójaként egyszer az év közepe táján kell ' összeül-nio, Ez-a bizottság az iden június 16.-án Moszkvában tartja ren­des ülésozesét * . A szobanforgó ogyes kérdések tárgyalásánál mindkét kgrmány egyaránt.abból az óhajtásból indult ki, hogy az előállgtt nehézségeket a rapallói és a köztük fönnálló más szerződések szellemében leküzdiek és ilymődonfolytassák azt a politikát, amelyet e szerződések alapján már esztendőkön keresztül követtek. A megbeszelesekbon a két kormány isiftét arra a világos fölfogásra jutott. nogy a ket állam-' rendszer közti elvi eltérésnek*. nem kell akadályoznia barátsá­gos kapcsolataid eredményes továbbfejlődését, A .két kormány abból a " fölfogásból idnujt ki, hogy a másik állam; belső ügyeinek aktiv befolyá­solásara mindenfele kísérletnek abba kell maradnig. /MTI./ A/ § V a r s ó,június. 13. /Lengyel Távirati Iroda J Lengyel­ország árubehozatalának értéke májusban 196.7 millió zlotll xolx. .a kivitel értéke pedig, 199.03 millió zlotyt tett ki. A külkereskedelmi mérleg tehát 2.3 millió zloty kiviteli többlettel zárult.A*TI./ /k/ § V a r s ő, június 13. /Lengyel Távirati Iroda ,/ A köztár­saság elnöke tegnap dektetumot irt ala, amellyel; 18.-ára a szenátust rendkívüli ülésszakra hívja egybe./MTI./ QwvUtA

Next

/
Oldalképek
Tartalom