Napi Hírek, 1930. június/1

1930-06-01 [0228]

§ A vallás- ós közoktatásügyi miniszter dr. Szabó László egye­temi magántanárnak azért az áldozatkészségéért, hogy sajtátudomanyi gyűj­teményét a szegedi magyar királyi Pereno József tudományegyetemnek tulaj­donul ajándékoz ta ; meleg köszönetét fejezte ki* /MTI/ | Szófiából jelentik: A bolgár nemzeti ünnepen, szent Cirill .és Metód napján a Magyar Nemzeti Diákszövetség nevében dr, ölvedl László piros-fehér-zöld szallagos koszorút helyezett el a bolgárok nemzeti hősének és vértanújának, Vaszil Levszkynek szóiiai emlékművére• Az egész bolgár egyetemi ifjúság hatalmas tömegekben, zászlók alatt vonult ki ez alkalommal, a koszorút egy magyar ruhás leány vitte* Az emlékműnél dr* .Olvedi László francianyelvü beszédet mondott* -Petőfinek, a mi nemzeti hősünknek ifjúságát képviselem itt ­mondotta egyebek kőzött - aki a haza szent jogának és az egész emberiség szabadságinak védelmében esett el a becsület mozején* Ez a koszorú tanús­kodjék a csodálatról és tiszteletről, amellyel a magyar ifjúság vaszil Levszky halhatatlan emlékével szemben viseltetik, akit még a szörnyű halál sem tudott megfólemliteni és aki feláldozta életet a bolgár nemzet ögysó­f éert és az emberi szabadság hatalmas eszméiért* Ehhez a Jcoszoruhoz, amely arátságunk szimbóluma, hozzácsatolom a magyar ifjúság testvéri jókívánsá­gait. A mártirok vére meg fogja hozni az igazságot ós a feltámadást Bul­gáriának ! A beszédet viharos tetszéssel fogadták, utána elénekelte a bolgár ifjúság Kristo Boteffnek, a bolgárok nemzeti költőjének Levszky em­lékére irt dalát* Ezután a szófiai magyar egyesület elé vonultak, ahol,. Kristo Dmcseff, a bolgár nemzeti diákszövetség elnöke ' . hos*£dé&<?n ^ } , :• : . hitvallást tett az egész bolgár fiatalság nevében a ma­gyar barátság és testvéri együttműködés mellett* n i «. v ölvodi Lászlót, a Magyar Nemzeti Diákszövetség képviselőjót Ozankoff bolgár közoktatásügyi miniszter, volt kormányelnök és Danailoff • egyetemi tanár, közmunkaügyi miniszter hosszabb kihallgatáson fogadta. Dr* Olvedi szófiai utja kapcsán a bolgár lapok vezető helyen irnak a DOÍgár** magyar barátság fontosságáról. S.G* Balamezoff, a szófiai egyetem rektora, valamint Stefan s. Bobcseff. a Balkáni Intézet igazgatója, volt pőtervári követ es_kultuszminiszter kitüntető szivélyességgel fogadták a magyar ifjú­ság képviselőiét és kifejtették, mennyire kivánatosnak tartják a bolgár­magyar kulturális együttműködés fokozottabb ápolását. ,„ , A P??-^ egyetemi ifjúság bankettet rendezett, melyen a fel­szólalók'hasonlóképen hangsúlyozták a szoros együttműködés és barátság fon­tosságát* 5 i i* * B Ö ? V ^} u f /Bécsi Távirati Iroda/ A tiz évvel ezelőtt ^I&I^Í; Zene es tek-Yilágszövetség első nemzetközi kongresszusa kü­szöbönálló nyolcnapos tanácskozásának bevezetéséül ma tartotta ünnepélyes megnyitó-ülQset. A tárgyalások keretében hétfőn nyitják meg a Hofburgban w^!™ 3 Enek ~Vilagszövetsóg nemzetközi zenearcnivumának kiállítását. A ín^fi 5?LS?^^ 3 ^ tö ^ zeneü2ino P él y rendezése ós kereken 30 zenetu­L>^^ Burópa kulturallamának

Next

/
Oldalképek
Tartalom