Napi Hírek, 1930. március/2

1930-03-19 [0223]

§ A "agyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó az igazságügvni­niszter előterjesztésére Bihari Kálmán dr. hajdúszoboszlói jarásbirot" a sárvári járásbíróság elnökévé, ^Várszeghy Lajos dr. pestvidéki járás­birósagi titkárt a dunaföldvari ós Timaffy Béla dr. soproni törvényszéki titkárt a sárvári járásbírósághoz járásbirővá,, Paksi István dr> nyíregy­házai törvényrzéki jegyzőt a nyíregyházai ügyészséghez ügyésszé és Öles­sék János dr. nyíregyházai törvényszéki jegyzőt a hajdúnánási járásbí­rósághoz járasbiróva kinevezte. § A Magyar / Táv ír a ti Iroda jelenti: A kormányzó az igazságügyin ­niszter előterjesztésére Szücsy Gáza kisvárdai Járásbírósági alelnöknek, Havel^József dr. budapesti büntet bt örvérr széki tanácselnöknek, Sutka Jó­zsef és Jákó Imre budapesti központi járásbirósagi alelnököknek, Dániel Imre szombathelyi ügyészségi alelnöknek, Szathmáry Ödön dr. budapesti, Prettenhoff er Ödön egri, Szabady Lőrinc dr. nagykanizsai. Kende t T ór és Gencsy Zoltán budapesti, Szalontai György nyíregyházai, Sinay Károly debreceni, Fronti Géza dr. szombathelyi es Dáróczy János kecskeméti, tör­vényszéki tanácselnököknek. Szántó Ferenc dr. budapest­' központi es Csong­vay'Géza pesterzsébeti járásbirósagi alelnököknek, Bereczky László'püs­pökladányi járásbirósagi elnöknek,. Vásárhelyi ,Béla dr. budapes' \ bün­tető, Ruszinkó Zsigmond miskolci és Peterdy Béla budapesti törvényszéki tanácselnököknek, Deme Kálmán derecskéi járásbirósagi elnöknek, Szabó Győző nagykanizsai járásbirósagi alelnöknek, Szendro Ot/már dr. pécsi és Pilászy Emil budapesti törvényszéki tanácselnököknek,,. Gregor Kálmán budapesti ügyészségi alelnöknek,''Koczián Gyula egri ügyészségi elnöknek, Gruppénberg-Pehrenthwil Róbert lovag veszprémi törvényszéki tanácsel­nöknek, B.Kiss. Jenő budapesti ítélőtáblai bírónak, Tóth Gyula dr. és Vild Károly szegedi törvényr.zóki tanácselnököknek, Dézsi Ferenc dr. bu­dapesti ítélőtáblai bírónak, Posgay Béla b : cskei járásbirósagi elnök­nek, Geresics Ernő 'dr. gyón, Bán József dr., Gál László dr., Külley Vik­tor ós Földváry Oszkár budapesti ítélőtáblai biroknak, Penkyla János dr* munkásbiztositási f alsőbirőnak, Gye ne s Mátyás, Verner László és Molnár Gyula dr. budapesti Ítélőtáblai biroknak, Schannen Alajos dr . győri tör­vényjsszóki tanácselnöknek. Bihmer Aladár pécsi, Nagy Zoltán, Szőke József dr.. és Bándy Ferenc dr. budapesti Ítélőtáblai biroknak, Uzonyi Imre bu­dapesti főügyészi helyettesnek,, Hanskarl,Sándor dr. budapesti törvény­széki tanácselnöknek,'Bozóky Mátyás dr. és Szobonya,Bela ,dr. budapesti ítélőtáblai biroknak. Szekér Károly pestvidéki, törvényszéki tanácselnök­nek, Tr óra T " T ihály és Seidel János budapesti ítélőtáblai biroknak, Mut­schenbachor Edv'in dr, nagykanizsai és Irányi Géza győri törvényszéki tanácselnököknek, Donányi* Izidor budapesti központ 1, bjkő Endre pest­erzsébeti és Stoffer Albert d*budapesti központi járásbirósagi alel­nököknek, Simonyi Dezső pestvidéki törvényszéki tanacselnoknekj Goronn bei István nyíregyházai járásbirósagi elnoknek ? Kemenyffy Aladár papai járásbirósagi alelnöknek, Zombory János szegedi es Kusztri s.Janos; # kecs­keméti törvényszéki tanácselnököknek, Adám Dánes budapesti központ 1 járásbirósagi" alelnöknek,Tóth Dezső miskolci törvényszéki tanácselnök­nek, Nagy Antal szegedi Ítélőtáblai bm'nak, Sohsucker Richárd dr. budapesti törvényszéki tanácselnöknek, Bottlik István dl. budapesti ítélőtáblai bírónak, Demjanovich Miklós debreceni es Serényi Antal,bé­késcsabai járásbirósagi elnököknek, Gramling Kornél.szekszárdi ügyész­ségi alelnöknek, Krayzell Miklós budapesti bűnt e tőtörvény széki taracsel­Sö&ííf^SUS^5^éB i. itélőtáflai Wi^bí^^Ag golci és Endés Gábor dr. orosházai járásbirósagi elnököknek Czobor Jiklőe bu­dapesti ügyészségi alelnoknek,Hubay Laszlo dr szegedi ítélőtáblai bíró­nak, bJ ORSZÁGOSLEVÉLTAR/Folytataaa következik./ K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom