Napi Hírek, 1930. március/2

1930-03-19 [0223]

A§ Paris március 19. /Magyar Távirati Iroda/ Mousget Alberti, az L.iformatiob. Hírszolgálati Iroda igazgatója könyvet irt a szarajevói merényletről, A könyv eddig még nyilvánosságra nem hozott okmányok alap­ján világítja meg a merénylet hátterét és közli.* teljés egészükben a merénylők: pőréről készült gyorsiréi feljegyzéseket is, é A§ Paris, március 19./Magyar Távirati Iroda/A Franciaországban megtelepedett magyar származású K:rolai nővér beöltözte tés ének 50.évfordu­ló ját bensőséges ünnepséggel ülték meg a " -Vincent de Paul an>yaházá­ban, amelynek a jubiláló ?Jvér 22 évig volt főnöknője. A jubiláris misét egy magyar bencéspap mondotta. Az ünnopélyen a párisi katolikus magyar koló.iia is szép számmal volt jelen.A .követ ség részéről ott volt Binder Kc'roly konzul,'a párisi magyarság részéről pedig a Párisi Magyar Egyesü­let vezetősége. b§§ G-e március 19. A vámügyi értekezlet szövegező bizottsága ma a vámstabilizálási egyezménytervezet 6,§-ában foglalt kivételek tel­jes eltörlésének kérdésevei foglalkozott ós a délután folyamán elhatároz­ta, hogy az értekezletnek javaslatot fog tenni e kivételek elhagyására. Ezzel szemben az egyezmény 3,szakaszát oly értelemben egészítenek ki, hogy az megfelelne egyes delegációk ama-kivánságának, hogy bizonyos vám­emelések vegrehaitása lehetővé tétessék.'A német és a francia t delegáció ehhez, a megoldáshoz még nem járult hozzá, hanem kormánya utasitásait vár­ja. /MTI/ b§§ Zürich, március 19, A svájci munkások védelmi szervezete meg­7 hívta a német vörös f ront ha, rcos -szövetséget hogyvegyen részt a Zürich* ben március 30-án tartandó nemzetközi harci'napon. A német szövetség' a meghívást elfogadta. Illetékes svájci forrásból megjegyzik azonban, hogy külföldi vörös frontharcos-szervezetek Svájci területen nem visel hetik egyenruhájukat. /MTI/ b§§ Bern, március 19, A berni kanton nagytanácsa egy hangul ag_ hozzájá­rult a 10 millió franknyi kölcsön felvételere vonatkozó kormányjavaslat­hoz. /MTI/ b§§ S o 1 o t u r n, március 19. A Scintilla elektromosmüvek igazgató­tanácsa elhatározta hogy az április'5-én tartandó közgyűlésnek 6 %-os osztalék kif-ze tését fogja javasolni. /MTI/ § Bukarest, március 19v/0ri ent-Had io,/A polgármestert 300 milliót küldött a frrnciaorsz ági árviz>árolsultr> segítésé re./!. T TI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom