Napi Hírek, 1930. március/2

1930-03-16 [0223]

:: § G a f március 16. Az európai kereskedelmi viszonyk stabilizálásáról szóló egyezménytervezet legfontosabb pontjait az első főbizottságban pozitív értelemben tisztázták, ft.ll ez első­sorban a kereskedelmi szerződések egyévi meghosszabbításra., vala­mint a kivételes esetek megállapításáról, amelyeket azonlan lehető­leg kevés számban vesznek fel .TTöbbságá határozattal elfcgadiáJfE; az első szakaszában foglalt alapelvet , amelynek értelmében a keres­kedelmi szerződéses államok kötelezik magukatj hogy a fennálló keres­kedelmi .szerződéseket és póte^gye zményeketlSSl 1 április -ele ..t nem .'.-."jiiondiákX A szakasz végleges szövegezésit fenntartották a szerkesz­tőbizottság számára. Az ertekezletén képviselt harminc állam közül az értekezleten képviselt harminc állam'közül tizenhét fenntartás nélkül csatlakozott ehhez a meghosszabbításhoz, köztük Dánia, Német­ország, Anglia. Franciaország, hollandia, Olaszország, Norvégia, oveiország ás M-iyÍrország. Az esetlen állam, .aalLnegatív -állás­pontra helyezkedett Ausztria volt. Auzstria képviselőié kijelentette, hogy csak bizonyos kereskedelmi szerződéseinek revíziója után - ami­ről például Jugoszláviával már tárgyalások folynak - csatlakozhatok a tervezett gazdas%i v akcióhoz. Asztria ... \.. képviselőjének ki­jelentése utan, Svájc Jugoszlávia és Gsüiszlová fcia bizonyos fenn­tartásokkal oejelentették csatlakozásukat. j_ fel. . Ausztria állásfoglalása Flandin francia keresledeimi minisz­ter kozbelepesjt váltotta ki. Flandin figycímeztette Ausztriát e nem­zetközi szolidaritás kötelezettségére, amelynek előnyeit -Ausztria ismeteltén élvezte. Flandin kompromisszumot javasolt, amely bizonyos fenntartást enged meg Ausztria számára, mert számolni kefl azzal, hogy Kozop-Europa cgves államaiban a fennálló kereskedelmi szerződése­ket, bor azokat hivatalosan nem mondották még fel, mégis felmondot­taknak kell tekinteni. Ezeknek az államoknak a számára tehát az első szakasz tekintetében külön helyzetet kell teremteni. A második szakasz^ amely garanciákat tartalmaz bizonyos vám­emelések ellen ; - _ elfogadták. A szaka® io­§»ícá |»j£oa jkiró államnak, amely bizonyos vámemelések miatt gaz­dasjgi erdekeit.veszélyeztetve latja, hogy közvetlen tárgyalásokat kezűjén, ha peciig ezek eredménytelenek maradnának, akkor az egyez­ményt felmondja. ' ° J MI** i .. Külön of?n vontatottan haladt előre az ülés végén a kivételes vf!í e ! os ? z eallitasaról folyó vita. Az agrá^államok, de a szabadke­reskedelmi államok is a kivételes esetek 5 törlésát szerették volra t\ll n l>+ m l% P r J£ciaorszag elvi kivételek felállítását követelte. A vita e tekintetben meg nem ért véget. o ;« Magyarország azzal az általános fenntartással járult hozzá ipari védővl^jaitf/Iflf gl UJ J áé P itése sotó ormikor felemelheti

Next

/
Oldalképek
Tartalom