Napi Hírek, 1929. június/1

1929-06-10 [0204]

§Debrecen, iunius 10. A Debreceni Tisza István tudo­mányegyetemen ma volt•a rektorválasztó ülés. Az egyetem jövő évi rek tor magnifikusává dr. Csánky Benjámint, a hittudományi Kar nyilvános rendes tanárét választották meg. -A kar dékánjaivá: A jogi karon dr. Bozoky Ferenc, az orvosi karon dr. Wodeczky József a böl­csészeti karon dr. Hankiss János egyetemi nyilvános rendes tanáro­kat választották meg. A hittudományi kar dékánját későbbi időpontban halasztják, /ff TI/ , § Negyvenéves érettsági találkozó. A kegyes tanitórend budapesti "őgimnáziumában meghatóan szép ünnepély folyt le. A ginuiáziumban 1869-oen Srettsági vizsgát tett volt osztálytársak negyvenéves érettségi taalkozo­-a jöttek össze, A piaristák házikápolnájában tartott szentmise és . Te Deum itáíi, amelyet Szőke Béla prépost plébános mondott, a volt osztálytársak a főgimnázium tanácstermében ültek össze ás ott a körükben megjelent Bar­tos József és Szölgyény János volt tanáraikat, valamint a főgimnázium j e­Lenlegi tanári karának képviseletében megjelent Kisparti JanOs dr. igaz­gatót ragaszkodó meleg szeretettel : ünnepelték. A találkozón, az érettségit tett volt osztálytársak közül huszojiketten jelentek meg, névsze­rint grof Csekonics Sándor földbirtokos, dr. Ebor Antal m.kir. udvari ta­nácsos, a Magyar-Olasz Bank R.T. vezérigazgatója, Huszár Pal nyugalmazott miniszteri tanácsos, dr. Illés Józsof egyetemi nyilvános r endes tanár or­szággyűlési képviselő, Jankó Bála nyugalmazott székesfővárosi tanácsi fo__ je^vző. Jankó-Brezovay Miklós nyugalmazott miniszteri tanácsos, gróf Ka­rolvi Imre földbirtokos, dr. Kövess Bála m.kir. kormányfőtanaosos, agyved, Malitinszky Lajos nyugalmazott főispán, Masirevich Podor nyugalmazott ta- . bornok, dr. Márhcr Aladár m.kir. kormány főt anac sos, nyugalmazott székes­fővárosi tanácsos, Molnár László székesfővárosi műszaki főtanácsos dr. Ott János államtitkári cimmel felruházott nyugalmazott helyettes államtitkár, dr. Reibncr Márton középiskolai igazgató, 'dr. Simo Karoly orvos, dr., Szarvasy Imre műegyetemi tanár/felsőház A ag, dr. Szkalla Laszlo gyógyszerész. Szőke Bála prépost-plébános Tscheuke Herrmann okleveles építész dr. Uhl mj* orvos, dr. Vásárhelyi Zoltán nyugalmazott helyettes államtitkár ás Viczian Ede miniszteri tanácsos. Kimentették magukat Ghiczy Pál földbirtokos, dr. Gő­bel János nyugalmazott miniszteri tanácsos, grof Karoly György, Pausz Géza, dr. Poór Ferenc egy etemi, nyilává nos rendes tanár ás Zitterbarth Ernő ura­dalmi jószágfelügyelő. ^ ^ közlemJri , gzives átvételét tisztelettel kéri• a szerkesztő uraktól Ott János dr. nyugalmazott kereskedelemügyi államtitkár./ Házasság. Sisak Matildot Kisújszálláson eljegyezte Ferenczy Gyula postatiszt. Pro domo! E sorok szive s közlését kéri Hcrczcgh Elemér,a Magyar Távirati Iroda szerkesztője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom