Napi Hírek, 1929. június/1

1929-06-12 [0204]

r §§ M e x i k o , június 12. /Reuter/ Kotezer &iáft szrájkba lépett A diákok a. havonként megtartott vizsgálatok megszüntetését és a rektor visszalépését követelik, /MTI/ r §§ Washington, június 12, /tteuter/ Washingtoni hi­vatalos korokban kijelentették, hogy őszinte örömmel üdvözlik MacDonald tervxbevett amerikai utazását az angol-amerikai vizsony és a tengeri leszerelés kórádésének megvitatására. Ez az első eset, hogy Mac Donald tervének közlése dia autoritativ és m nden két/séget kizáró módon jut kifejezésre az^ameriíai kormány magatartása G kérdésben, A Pohér Házban közölték, nogy Dai/ves tábornok az ggyesült Államok uj londoni nagykövete, aki pénteken érkezik Angliába,meg fogja vitatni Mao Donalddal az amerikai látogatás kérdését és bizto- " sitani fogja az angol minisz terlnököt arról, hogy Amerikában a 1 ég­sz ivály esőbb fogadtatás várja. Sir Bsme Howaxd washingtoni angol nagykövet tegnap msgjel/;ent a külügyi hivatalban és hir szerint szóvá tette an angol mini&terelnök amerikai utazásit. Hoover elnök eddig ugyan még nem hivta . meg MacDonaLdot hivatalos formában, azonban diplomáciai körök ugy vélekednek, hogy ez a hivatalos meghivás küszöbön all, A tengeri^leszerelés kérdésén kivül Mcc Donald a szövetségközi adóssá&^ir-ok problémáját is meg akarja vitatni. Amerikai hivatalos körök véleménye szerint azonban a megbeszélésen ezt a problémát^csak annyiban vitaxhaJL&ák meg., amennyire az angol-amerikai adósságok kérdé­seLteJüsiSiifi-^jönl Az^összejövetelen ugyancsak megvitatnák az uj ame­rikai tarifarendelkezésekat is. ~ é — r §§ S i m 1 a , június 12. /Reuter/ Habib Ullah. főparancsnokká nevezte ki Mahmud Számi pasa tábornokot, Kabul volt katonai parancsno­kát. Ez a jelentés megerositeni látszik azt a hirt, amely szerint Syed Husszein eddigi főparancsnok elesett. Kandahar fölött megjelent egy Kabul irányából jövő repülőgép ós röpcédulákat dobott le, amelyAszerint Habib Ullan megegyezésre jutott Nadir khánnal. **N Peshavari jelentések szerint 8kx Ghulam Nabi khán volt moszkvai afgán követ, aki hadseregével észak-nyugati irányból Kabul felé menetelt, Brji Guljan és Jabal Siraj között elsáncolta magát, /MTI/ r Berlin, juiius 12. Msgbizhatősforrásból szerzett értesü­lés szerint berlini városi körök tervbe vették f hogy a porosz £or­mánnyel karöltve társaságot alakitanak a pénzügyi zavarokkal küzdő ber­lini Filharmóniai Társaság segitésére. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom