Napi Hírek, 1929. május/2

1929-05-21 [0203]

fi/ Ró m a,május 21 ,/stefani./ A kermeliták kolostorában ma vették fel ünnepélyesen a karmelita-rendbe Stcllwerck Leopoldina grófnőt, aki a Mária Erzsébet nevet vette fel. A szertartáson a családtagok is részt­vettek, közöttük a grófnő bátyja, aki máltai lovag, valamint az olasz és külföldi nemesság számos tagja./MTI,/ § K ö r m e n d,május 21. Mikes János gróf püspök május 20-án Körmenden, május 21-én Pinkaszentkirályon, 22-en Nádasclon és 23-án Egy­háza sszecsődön osztja ki a bérmálás szentségét./MTI./ § S o p r o n,május 21.Zergényi Jenő kormány főtanácsost, Sop­ron tiszti főügyészét, az evangélikus egyházközség felügyelőjét impo­záns reszve tteFt emelték el a családi sírboltba. & temetési szertartást Kapi Bála püspök végezte Scholtz Ödön ágfalvai esperes és Hanzmann Ká­roly lelkész segédletével. A város tisztikara testületileg jelent meg Thurner Mihály polgármester vezetésivel, s a polgármester helyezte el a siron a város koszorúját. Az elhunyt, aki huszonhárom év óta volt fel­ügyelője az evangélikus egyháznak, a béketárgyalásokon képviselte a magyar evangélikusokat. /MTI./ I A ^agyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Lukinich lőre budapesti egyetemi nyilvános rendes tanárnak, & Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára volt igazbatójának ez utóbbi .minő­ségében kifejtett buzgó és eredményes működéséért, továbbá dr. Filárszky Nándornak, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytára igazgatójának nyugalomba­vonulása alkalmából több évtizeden át kifejtett értékes múzeumi szolgá­lataiért ás tudományos téren kifejtett munkásságáért elismerése tudtul adass ék. t § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte ,• nogy dr. Lázár Bélá­nak, az Ernst Múzeum igazgatójának irodalmi es művészeti munkásságéval szerzett érdemeiért elismerése tudtul a dassák. §A Magyar Távirati Iroda Jelenti:Scitovszky Béla belügyminiszter ma este mutatta be a művészvilág ás a sajtó meghívót t képviselőinek a bel­ügyminisztérium országházutcai épületcsoportjának ujonnar. restaurált^ i egyik szárnyát.A miniszter Percül Miklós helyettes államtitkár és Kovács Dénes dr. osztálytanácsos társaságában fogadta vendégeit, akik előtt rö*; vid beszédben rámutatott arra,hogy a minisztérium már-már rombadőlt egyik épületrészét, egykor a Clarissák' kolostorát, szakértő építészeknek,neve­zetesen Lechner Jenő dr. épitőmüvész-tanárnak, Szepessy Sándor ás Havas; Sándor építészeknek közreműködésével rendbehozatta, s különösen az egyik termet, amely valamikor az országgyűlés tanácskozásainak színhelyéül szolgált, amelyet azonban a legutóbbi negyven esztendőn keresztül levél­tári célokra használtak, régi fényében helyreállíttatta.Ez a terem külö­nösen alkalmas lesz reprezentációs célokra.A finom müizléssel restaurált t,..rem a meg jelenteknél általános tetszést kelteit. A bemutató utána belügyminiszter büffével kedveskedett vendégeinek,akik között Scitovszky i3eláné, a miniszter felesége is megjelent. --------- ORS7^«„ . _ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom